Dosyalar

Enerji Gereksiniminde Bazı Gerçekler, Jeotermal Enerji ve Yasal Durum


 

Enerji Gereksiniminde Bazı Gerçekler, Jeotermal Enerji ve Yasal Durum

Adem ULUşAHiN 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasI aulusahin@jmo.org.tr  

ÖZET Günümüz enerji tüketiminin ülkelerin gelişmişlik düzeylerine koşut olarak ulaştIğI nokta ve temel enerji girdilerindeki dünya rezervleri  göz önüne alIndIğInda önümüzdeki yüzyIlIn enerjide yeni senaryolara gebe olduğunu söylemek gerekir. Enerji kaynaklarInIn dünya üzerindeki dağIlImIndaki eşitsizlik ve bu kaynaklarIn belirli ülkeler tarafIndan kontrol ediliyor olmasI ülkelerin enerji politikalarInI belirlemelerinde önemli rol oynamaktadIr. Bu anlamda birçok ülke enerji kaynaklarInI çeşitlendirme yoluna gitmekte, tüm bu gelişmeler yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarIna doğru yönelimleri de güçlendirmektedir. 

Petrol, doğalgaz ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarIna dayalI bir enerji politikasI izlenmekte olan ülkemizde, özellikle petrol ve doğalgazda ise tam bir dIşa bağImlIlIk yaşanmaktadIr.  Öte yandan önemli kaynak zenginliğine sahip olduğumuz Jeotermal Enerji alanInda 2007 yIlInda yürürlüğe giren 5686 sayIlI Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular YasasI ile bu alanda yIllardIr yapIlamayan arama ve işletme faaliyetleri önemli bir ivme kazanmIş bulunmaktadIr. 

1. GENEL BAKIŞ   Dünya nüfusunun 6.9 milyara ulaştIğI günümüzde enerji tüketimi, gelişmişliğin temel ölçütlerinden biri olarak kabul edilmekte ve buna paralel olarak enerji gereksinimi de giderek artmaktadIr.  

Bu noktadan ele alIndIğInda, global olarak tüketilen enerjinin %90’InIn fosil yakItlar olarak bilinen Petrol, Kömür ve Doğalgaz’dan karşIlanmakta olduğu, yenilenebiliri enerji kaynaklarInIn oranInIn ise %8 lerde seyrettiği dikkat çekmektedir.  

Global Enerji Tüketimi :   Petrol   % 39 Doğalgaz  % 25 Kömür   % 23  Yenilenebilir  % 8 Nükleer   % 5 

Temel enerji girdilerinde biri olan petrolde, 850-1250 milyar varil olan dünya rezervi ve 25 milyar varillik yIllIk ortalama tüketim göz önüne alIndIğInda, bu enerji kaynağInIn en fazla 30-40 yIllIk ömrünün kaldIğI hesaplanmaktadIr(1). Diğer yandan nükleer enerjide de durum pek parlak gözükmemektedir. Global enerji tüketiminin %5’inin karşIlandIğI nükleer enerjide çalIşmakta olan 436  nükleer santral ve bu sayIya  eklenecek muhtemel yeni santrallerin, teknolojik ve çevresel tüm olumsuzluklarI gözardI edilse bile; mevcut uranyum rezervi ile ancak 15-20 yIl daha çalIştIrIlabileceği bilinmektedir(2).  Diğer yandan fosil yakItlarIn yanmasI sonucu oluşan karbondioksit ve sera etkisi yaratan diğer kirleticiler mevcut enerji sisteminin sürdürülebilirliğini riske sokan faktör olarak öne çIkmaktadIr. Bir diğer dikkat çekici husus enerji kaynaklarInIn dünya üzerindeki eşitsiz dağIlImIdIr. Hemen hemen tüm temel enerji girdilerinde rezerv dağIlImlarIna bakIldIğInda dünya genelinde enerji kaynaklarInIn belli bölgelerde yoğunlaştIğInI görmekteyiz.  Enerji kaynaklarInIn dağIlImIndaki eşitsizlik ve bu kaynaklarIn belirli ülkeler tarafIndan kontrol ediliyor olmasI, enerjiye olan gereksinimin gelişmişliğe koşut olarak artmasI ve bütün bunlarIn yanInda fosil enerji kaynaklarInda yolun sonunun görünüyor olmasI küresel enerji gerçeği olarak karşImIzda durmaktadIr.  Tüm bu gelişmeler yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarIna doğru yönelimleri güçlendirmektedir.  

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.