Dosyalar

Burç Jeotermal - Efe Jeotermal Enerji Santrali ÇED Projesi


Burç Jeotermal Yatırım Elektrik Üretim A.Ş. Efe Jeotermal Enerji Santrali Projesi
 
Aydın İli, Germencik ve İncirliova İlçeleri Nihai ÇED Raporu
 
 
BÖLÜM I : Projenin Tanımı Ve Amacı
 
 
(Proje konusu faaliyetin tanımı, ömrü, hizmet amaçları, projede kurulacak
 
tesislere ait karakteristik verileri gösteren tablo, pazar veya hizmet alanları ve bu alan içerisinde ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge, ve/veya il ölçeğinde önem ve gereklilikleri, (Proje alanı ve çevresinin görünebileceği, ölçekte renkli harita üzerinde su kaynakları yerleri ve proje alanına mesafeleri; Rapor hazırlanırken proje kapsamındaki tüm işlemlerde, özellikle DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama projesi bütünlüğünü bozmayacak şekilde alınacak tedbirler belirtilmesi,
 
Fizibilite Raporuna uygun olarak hareket edilmesi ve rapor hakkında bilgi)
 
 
Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli göstergelerinden biridir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir.
 
Hızla gelişen ve endüstrileşen bir ülke olarak Türkiye, bugün kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji ihtiyacı içerisindedir.
 
2008 yılı baĢı itibariyle Türkiye‟de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi brüt 2.773 kWh‟ye ulaşmış olmasına rağmen, bu rakamın Avrupa‟da yaklaĢık 6.500 kWh/kişi ve dünya ortalamasının ise 2.350 kWh/kişi olduğu dikkate alınırsa; ülkemiz için kiĢi başına düşen elektrik enerjisi tüketiminin oldukça düşük seviyede olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, elektrik enerjisi arzının artırılmasının gereği ortadadır.
 
Özellikle ülkemizde, gelişmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır.
 
Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak bir zorunluluktur. Bu zorunlu ihtiyacı karşılamakta temiz, doğal, çevreye en az zarar veren enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarımızın en üst düzeyde değerlendirilmesi açısından jeotermal enerji üretimi büyük önem arz etmektedir.
 
 
 
Nitekim, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013), “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu bağlamda planda:
 
 Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temini, olarak amaçlanmıştır. Enerji talebi karşılanırken çevresel zararların en alt düzeyde tutulması, enerjinin üretimden nihai tüketime kadar her safhada en verimli ve tasarruflu şekilde kullanılması istenmiştir.
 
 Elektrik sektöründe, kamu üretim tesislerinin ve dağıtım sisteminin özelleştirilmesi, Mart 2004‟te yürürlüğe konulan Strateji Belgesi doğrultusunda yapılması; dağıtım ve üretim tesislerinin özelleştirmesinden beklenen faydaların bir an önce alınması amacıyla özelleştirme sürecinin hızlandırılması öngörülmüştür.
 
 Arz güvenliğinin artırılması amacıyla birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidilmiştir. Üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.