68. Türkiye Jeoloji Kurultay

Başlangıç Tarihi: 06.04.2015 09:00
Bitiş Tarihi: 10.04.2015 05:00
Yeri: MTA Kültür Sitesi / ANKARA
Ekleyen: | İzlenme: 1711
68. Türkiye Jeoloji Kurultay

1947 yılından günümüze kadar hiç aksatılmadan sürdürülen ve ülkemiz yerbilimcilerinin emekleri ile oluşturdukları birikimlerini aktarıp paylaştıkları Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın 68.si Ankara`da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi‘nde 6-10 Nisan 2015‘te düzenlenecektir. 

Giderek artan yutiçi ve yurtdışı katılım ve coşkuyla; jeoloji mühendisliği alanında üretilen bilimsel bilgilerin yanı sıra, sorun odaklı uygulamalara yönelik çalışmaların da sunulup tartışıldığı, üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlardan katılımcıların bir araya getirildiği bir "Jeoloji Şöleni" olma işlevini her geçen yıl daha da başarılı bir şekilde yerine getiren Kurultayımızın bu yılki teması, "Toplum ve Doğa İçin Su" olarak belirlendi. 

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nda jeoloji bilim ve uygulamalarının eşsiz zenginlikteki alanlarında üretilmiş bilimsel çalışma ve araştırmaların sözlü ve poster olarak sunulmasının yanısıra, "Toplum ve Doğa İçin Su" teması, çağrılı konuşmacılar ve panel konusu olarak da ele alınacaktır.

Kurultayımızın; akademisyenlerimizin kamu kurum kuruluşları ile özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın aktif katılımları, bilimsel ve teknik araştırmalarını, özgün çalışmalarını sunmalarıyla gelişerek zenginleşeceği inancındayız.

 

ÇAĞRI METNİ

 

Değerli Meslektaşlarımız,
Su yaşamsal doğal bir kaynak olup, insan-doğa birlikteliği ve bütünlüğü yeterli miktarda temiz suyun varlığını gerektirir.  İktisadi ve sosyo-kültürel kalkınma, doğrudan doğruya suyun ve suya bağlı ekosistemlerin varlığı ile ilişkilidir. Uygarlıklar suya bağlı olarak varolmuş, su kıtlığıyla çökmüşlerdir. Her alanda hızlı değişimlerin yaşandığı çağımızda, nüfus artışıyla birlikte nüfus hareketliliği, hidrolojik çevrimde doğal ve/veya insan kaynaklı olarak yaşanan değişiklikler ve iklim değişikliğinin yaratacağı sorunların en önemlisi belki de, ihtiyaç duyulan yerde, gereken miktarda ve kalitede suya erişimine ilişkin çekilecek zorluklar olacaktır. 
Hızlı nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve iklim değişikliği suya olan talebi arttırırken, bu faktörler ayrıca kirliliğin artmasına neden olmuş; dolayısıyla, mevcut su kaynakları hem miktar hem de kalite açısından talebi karşılayamaz hale gelmiştir. Sürdürülebilir gelişme için önemli bir kataliz görevi yapan su kaynaklarının, insan yaşamı ve sağlığı için hayati önemi vardır. Bugün dünyada yaklaşık 800 milyon kişi güvenilir içme suyu kaynaklarından yoksun, 2.5 milyardan fazla insan ise temel sanitasyon ihtiyacını karşılayamamaktadır. Yılda yaklaşık 1.6 milyon kişi kötü sanitasyon ve hijyen nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Dünya nüfusunun 2050 yılı içinde 9.6 milyara ulaşacağı öngörülmekte olup, içme ve sanitasyon için gerekli olan su kaynakları üzerindeki baskılar daha da artacaktır. 
Enerji ve tarımsal üretim, günümüzde suyun en çok kullanıldığı sektörlerdir. Bu durumun gelecekte de artarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu kullanım alanları nedeniyle, su kaynaklarına olan miktar baskısının yanı sıra önemli oranda kalite bozulmaları da meydana gelmektedir. İyi kalitede, yeterli miktarda suya erişimin olmadığı yerlerde ölümlere varan sağlık sorunları, kuraklık, ekosistem bozulmaları ve tür kayıpları ve bütün bunların sonucunda sosyoekonomik yıkımlar sözkonusu olabilmektedir. 
Hidrolojik-hidrojeolojik sistemler üzerinde gittikçe artan bir şekilde hissedilen bir diğer baskı unsuru olan kuraklık, son yıllarda sıkça gündem oluşturan bir sorundur. Farklı bölgelerde farklı şiddetlerde ve sürelerde yaşanan kuraklığın yerel sistemlerin üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla havzalararası su transferleri gündeme gelmektedir. Havzalararası su transferlerinin orta ve uzun vadede yaratabileceği olumsuz etkiler öngörülmeden gerçekleştirilmesi, gelecekte çözümü çok daha güç sorunlara neden olabilecektir. 
Ülkemizde son 10 yıl içinde sıkça yaşanan sel ve kuraklık gibi doğal afetler ile başedebilmek için su yönetimi konusunda önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ülkemiz su kaynaklarının "toplum ve doğa" eksenli yönetildiği konusunda ciddi kaygılar bulunmaktadır. Tüm su kaynaklarının bütünleşik yönetimini çağdaş bir şekilde ele alan  "su yasası"nın bulunmadığı ülkemizde, herhangi bir kıtlık anında maalesef ilk akla gelen yeraltısuları olmaktadır. Ancak, bu kaynakların miktarı, kalitesi ve özellikle de iklim değişikliğine karşı tepkileri konusunda yürütülmekte olan çalışmaların yetersiz olduğu bilinmektedir.
İnsan ve doğa için yaşamsal öneme sahip su kaynaklarından gelecek kuşakların da güvenle yararlanabilme olanağını ortadan kaldırmadan yararlanma, hidrolojik/hidrojeolojik sistemleri ve bu sistemlerin diğer sistemlerle karmaşık etkileşimlerinin anlaşılması oranında mümkündür. Yerkürenin yapısı ve dinamiği ile doğrudan bağlantılı olan bu sistemler, kıtasaldan yerele kadar değişen ölçeklerde su havzalarındaki temel jeolojik-hidrojeolojik yapı tarafından denetlenmektedir. Bugüne kadar edinilen deneyimler, su kaynaklarına ilişkin günümüzde yaşanan ve gelecekte şiddetini arttırarak devam etmesi beklenen sorunlara çözüm üretme çabalarının, farklı disiplinlerle olduğu kadar toplumun her bireyi ile mutlak bir işbirliği içinde, genelde jeoloji, özelde de hidrojeolojinin merkeze alındığı ölçüde başarılı olabileceğini ve pratik sonuç verebileceğini göstermektedir.
Bu gerçeklerden yola çıkarak, günümüzün olduğu kadar geleceğin de ana gündem maddelerinden biri olacak olan "Toplum ve Doğa için Su" Odamızın 2015 yılında gerçekleştireceği 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın ana teması olarak seçilmiştir. Bu tema çerçevesinde suyun toplum ve doğa için önemi, su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve etkileşen  sistemlerle birlikte yönetimi konularının tartışılması hedeflenmiştir. 
Jeoloji Mühendisliği disiplininin farklı alanlarında yapılan ve kurultayın ana temasıyla doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilişkilendirilebilecek çalışmaların yanı sıra jeoloji mühendisliğinin geniş kuramsal ve uygulama alanlarına özgü sorunlarının da tartışıldığı bildirilerin katılımı kurultayı verimli bir görüş, bilgi ve deneyim paylaşım ortamı haline getirecektir. 
Su kaynakları ile ilgili baskıları azaltarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu görevi yerine getirirken karşılaşacağımız sorunların teknik, kurumsal, siyasal, finansal ve bilgi içerekli boyutları olacaktır. 68. Kurultayımızda düzenleyeceğimiz paneller ve davetli konuşmacıların yapacağı sunumlar ile bu sorunların tartışılacağını ve faydalı çözümler üretileceğini umuyoruz. "Toplum ve Doğa için Su" temalı 68. Kurultayımızın başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi, siz meslekdaşlarımızın sözlü veya poster şeklinde bildiriler sunarak katkılarınızı koymanızla mümkün olacaktır. Bu nedenle, 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara`da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi salonlarında düzenleyeceğimiz 68. Kurultay`a desteğinizi bekler, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu

 

Bölgesel Jeoloji ve Tektonik

Aral Okay - Erdin Bozkurt - Orhan Tatar

 

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji

Alper Baba - Remzi Karagüzel - Yüksel Örgün

 

Deniz ve Kıyı Jeolojisi

Namık Çağatay - Erol Sarı

 

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Murat Nurlu - Bülent Özmen

 

Fosil Yakıtlar Jeolojisi

İsmail Hakkı Demirel - Nazım Özgür Sipahioğlu

İlker Şengüler - Nihat Bozdoğan

 

Göl ve Akarsu Jeolojisi

Nizamettin Kazancı - Faruk Ocakoğlu

 

Hidrojeoloji, Su Kaynakları ve Yönetimi

İrfan Yolcubal - Türker Kurttaş

 

Jeokronoloji ve İzotop Jeolojisi

Muharrem Satır - Yener Eyüboğlu

 

Jeotermal Enerji

Şakir Şimşek - Hüseyin Karakuş - İsmail Kara

 

Alternatif Enerji Kaynakları

Kadir Gürgey - İsmail Bahtiyar

 

Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras

Fuat Şaroğlu - Yıldırım Güngör

 

Magmatizma ve Magmatik Süreçler

M. Cemal Göncüoğlu - Ş. Can Genç

 

Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler

Cahit Helvacı - İlkay Kuşçu - Özcan Yiğit

 

Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler

Osman Candan - Erdinç Yiğitbaş

 

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik

Reşat Ulusay - Nihat Sinan Işık - Ergün Tuncay

 

Neotektonik ve Depremsellik

Erhan Altunel - Serdar Akyüz - Tamer Yiğit Duman

 

Paleoiklim ve Paleocoğrafya

Funda Akgün - İ. Ömer Yılmaz

 

Paleontoloji ve Biyostratigrafi

Demir Altıner - Cemal Tunoğlu

 

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler

Baki Varol - Özgen Kangal

 

Sondaj Yöntemleri ve Teknolojileri

Celalettin Şimşek - Ruhi Akçıl

 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

M. Lütfi Süzen - B. Taner San

 

ÖNEMLİ TARİHLER

05 Aralık 2014: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi
20 Şubat 2015: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
06-10 Nisan 2015: 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı

BİLDİRİ VE POSTER KURALLARI

Kurultay‘da bu duyuruda tanımlanan oturum konularında bilimsel ve teknik araştırmalar ile sorun odaklı uygulamaları konu alan özgün çalışmalar sunulabilir. Bildiriler, kişi ve kuruluşlar adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir.  
 Kurultay bildiri yönetim sisteminde (www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/obys) verilen otomatik bildiri özü hazırlama formatı kullanılarak hazırlanmış bildirilerin Kurultay takviminde belirtilen son tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiri özleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri özlerinin kabulü, oturum yürütücülerinin yapacakları değerlendirmeyle belirlenecektir. Bildiri özlerinin, Kurultay bildiri yönetim sisteminde yer alan başvuru formu da doldurularak ve formdaki sözlü veya poster sunum seçeneklerinden biri ve sunum için tercih edilen oturumun başlığı işaretlenerek gönderilmeleri gerekmektedir. Poster tercihi yapan yazarların bildirileri, oturum yürütücüleri tarafından kabul edilmeleri halinde doğrudan poster sunum programında yer alacaktır. Sözlü sunumu tercih eden yazarların bildirileri ise, oturum yürütücüleri tarafından yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre  sözlü veya poster sunumlara kabul edilecektir. 
Değerlendirme sonucunda sözlü ve poster sunumlara kabul edilen tüm bildiriler Kurultay Bildiri Özleri kitabında yer alacaktır.

Sözlü Sunum

Sözlü bildiri sunum süresi, tartışmalar dahil 20 dakikadır. Tüm salonlarda yansı cihazı ve bilgisayar bulunacak olup, slayt makinesi ve tepegöz kullanılmayacaktır. Sunumlarda çalışmanın amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen başlıca sonuçların sunum süresi aşılmadan kısa ve öz şekilde verilebilmesi için en fazla 15 slayt hazırlanması önerilir.

Poster Sunumu ve En İyi Poster Ödülleri

Bildiri sunum taleplerinin ve katılımın her geçen yıl giderek arttığı Türkiye Jeoloji Kurultaylarında sürenin ve mekanların daha iyi kullanma, tartışma kültürünü geliştirme ve sunum tekniklerinin zenginleştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu hususlar gözetilerek, poster  sunumlarına ilginin arttırılması amacıyla poster sunumları süresince yapılacak değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi alan posterlere  "EN İYİ POSTER" ödülleri verilecektir. "En İyi Poster" değerlendirmesi, Oturum Yürütücüleri arasından oluşturulmuş jüri tarafından yapılacak ve ödüller seçilen posterlerin yazarlarına kapanış oturumunda verilecektir. Ödüllendirmede aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri esas alınacaktır.

  •  1 İçerik ve sunucunun anlatımı: Poster sunucusunun açıklamaları ve posteri ile ilgili sorulara vereceği yanıtlar, posterin bilimsel/teknik içeriği ve konunun orijinalliği ve/veya alanındaki katkısı, konuyla ilgili temel kavram ve bilgilerin postere aktarılması.
  • 2  Organizasyon: Amaç, yöntem ve sonuçları açıklayan resim ve grafik kullanma, yöntem  ve sonuçların bağlantılı olarak açıklanması.
  • 3  Görünüm: Posterin göze hitap etmedeki etkinliği, görünüşü ve renk düzeni, yazım düzeni,okunaklığı, metin, grafik ve tasarımda alışılmışın dışındaki kullanımlar

 

KATILIM KOŞULLARI

Kurultay‘da bildiri sunacak yurtiçi katılımcılardan kayıt ücreti alınmayacaktır. Kurultay`a
katılım ücreti yurtiçi delegeler için 500 TL, yurtdışı delegeler için ise 200 Euro`dur.

Katılım ücreti; Kurultay Bildiri Özleri Kitabı`ndan, Kurultay armağanlarından, ikramlar,
öğle yemeği ve sosyal-kültürel etkinliklerden (Geleneksel Jeoloji Gecesi hariç) yararlanmayı
içermektedir.

Kurum ve kuruluşlar, isim listesi göndererek toplu delege kaydı yaptırabilirler.
Oda üyesi olmayan yurtiçi katılımcılar, katılım ücretini en geç 14 Mart 2014 tarihine
kadar JMO Muhasebe Birimi‘ne veya belirtilen banka hesabına yatırmalıdırlar. Ödenmiş
kayıt ücretleri iade edilmez.

Kayıt ve katılım ücretleri için aşağıda verilen hesap numaraları kullanılmalıdır.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı
T.C. Ziraat Bankası, Yenişehir Şubesi

IBAN:   TR130001000471390090405058 (TL)
           TR830001000471390090405059 (DOLAR)
           TR560001000471390090405060 (EURO)

reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam