3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

Başlangıç Tarihi: 04.11.2015 09:00
Bitiş Tarihi: 06.11.2015 05:00
Yeri: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Ekleyen: Admin | İzlenme: 1652
3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

Dünya genelinde artan enerji talebi, ülkeleri alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmekte ve dolayısıyla bu tür kaynaklardan kapsamlı bir biçimde yararlanma yollarını araştırmaya ve kaynakları verimli kullanmaya zorunlu kılmaktadır. Enerji üretiminin tüketimi karşılamadaki payının sürekli azaldığı ülkemizde de, enerji arzında giderek artan dışa bağımlılık nedeniyle ve yenilenebilir enerji kullanımı bilincinin gelişmesiyle jeotermal enerjiye olan ilgi artmakta ve bu konuda yapılan bilimsel ve teknik araştırmalar ivme kazanmaktadır.  Tüm bu değerlendirmeler ülkemizin enerji ihtiyacına önemli oranda katkı sağlayacak bu tür araştırma ve çalışmaların, jeotermal enerji potansiyelimizi daha iyi belirlememiz açısından ne kadar gerekli ve önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Jeotermal sektörü, son zamanlarda yatırımların hızlandığı ve yeni işletmelerin devreye sokulduğu bir dönemi yaşamaktadır. Aynı zamanda bu dönemde, idari ve teknik işleyişte önemli sıkıntıların yaşandığı sorunlu bir süreç söz konusudur. Bu olgudan hareketle, Jeotermal Enerji Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular konusundaki araştırmaları ve bu konuda gelişmekte olan teknolojik bilgileri paylaşmak, yaşanan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirmek amacı ile “Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası önderliğinde 4-6 Kasım 2015 tarihinde Ankara‘da ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olan “Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi”, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, MTA Genel Müdürlüğü, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) ve Afyon Jeotermal A.Ş. (AFJET) tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.
Sempozyum çalışmaları kapsamında, enerji stratejisinde jeotermal kaynakların yeri; kaynak arama, işletme ve geliştirme süreçlerinde yeni eğilimler ve teknolojik gelişmeler; uzun vadeli geliştirme projeksiyonu oluşturulması ve kamu yararı gözetilerek kullanılması; eğitim ve ar-ge çalışmaları; proje yönetimi ve finansmanı; jeotermal ve çevre ilişkileri; kaynak yönetimi; kurumsal, idari ve teknik yapılanma; yaşanan teknik ve hukuki sorunlar gibi konuların paylaşılması öngörülmektedir. Ayrıca Sempozyum sergi alanlarında sektörde faaliyet gösteren makine ve malzeme üreticileri, enerji üreticileri, maden suyu üreticileri, termal tesis işletmecileri, belediyeler ve kamu kurumlarını bir araya getirmeyi planlayan görsel sunumlar yer alacaktır.
Ülkemiz genelinde birçok araştırmacının ilgi odağında olan ‘Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi`nin, önemli çözümler üreterek eksiklikleri de giderecek bir amaca hizmet edeceğine inanmaktayız. Sempozyum, değerli bilim insanlarının, araştırmacıların, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, meslek odalarının, jeotermal sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin, kısacası tüm sektör bileşenlerinin bildiri, poster ve sergi sunumları yanında Sempozyum çalışmalarına katılımla vereceği destek ve katkılarıyla zenginleşecek ve amacına ulaşacaktır.
Bu amacı hep birlikte gerçekleştirmek üzere sizleri Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi`ne katılmaya, destek vermeye ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu

KONULAR

ENERJİ STRATEJİSİNDE JEOTERMAL KAYNAKLAR

 • Ülke jeotermal kaynakları ve doğal mineralli suları
 • Jeotermal kaynakların kullanımında kamu yararı ve öncelik esasları,
 • Türkiye`nin jeotermal kaynak potansiyeli,
 • Jeotermal kaynakların sağlık, turizm, balneoloji ve tarımda kullanımı
 • Küresel jeotermal enerji politikası
 • Bölgesel ısıtma sistemleri
 • Jeotermal ısı pompası teknolojileri
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması konusunda toplumsal eğitim ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi

 

 

JEOTERMAL ENERJİ GELİŞTİRME PROJELERİ, EĞİTİM ve AR-GE ÇALIŞMALARI
 • Jeotermal kaynak arama-geliştirme çalışmaları,
 • Projelerde kullanılan ekipmanlarda dışa bağımlılığın azaltılması
 • AR-GE çalışmaları ile teknoloji geliştirme
 • Jeotermal kaynak değerlendirme yöntemleri
 • Jeotermal projeksiyonda yeni açılımlar
 • Jeotermal eğitim
 • Kaynak kulanımının özendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Jeotermal ısı pompalarının kullanılabilirliği ve toplumsal talebin arttırılması
 • Jeotermal araştırma ve kaynakların üretimi sırasında kullanılan kimyasallar ile ekipmanların yurt içinde üretiminin sağlanması, deneysel çalışmalar için ülke laboratuvar altyapısının geliştirilmesi
KAYNAK ARAMA, İŞLETME VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE YENİ EĞİLİMLER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER
 • Dünyada jeotermal kaynak arama ve işletme tekniklerindeki gelişmeler, ülkemizdeki mevcut durum
 • Geliştirilmiş jeotermal sistemleri
 • Sıcak sedimanter akiferler
 • Entegre enerji sistemleri, kaskad kullanımları
 • Jeotermal kuyular için sondaj teknolojileri
 • Kaynak işletme modelleri
 • Jeotermal arama sondajlarında en iyi yöntem, araç ve strateji oluşturma
 • Güç üretimi ve güç santrali teknolojileri (düşük, orta ve yüksek sıcaklık)
 • Gelişmiş jeotermal testler
 • Enjeksiyon teknolojisi
 • Jeotermal kaynak araştırmalarında ileri teknoloji
 • Rezervuarların geliştirmesi ve izleme yöntemleri
 • İleri teknoloji ve hidrojen
 • Risk hesaplamaları için jeolojik araştırmalar ve fizibilite çalışmaları
 • Doğru risk değerlendirmesi ve jeotermal proje geliştirme yönetimi
 • Jeotermal projelerin maliyet azaltma ve proje başarısını sağlamak için son teknolojik gelişmeler
 • Jeomikrobiyoloji
 • Üretim mühendisliği ve buhar toplama sistemleri
 • Jeotermal uygulamaları için geliştirilmiş yazılımlar
KURUMSAL İDARİ VE TEKNİK YAPILANMA, YAŞANAN TEKNİK VE HUKUKİ SORUNLAR
 • Kaynak yönetiminde idari yapılanma
 • Jeotermal hukuk
 • Yasal mevzuatın yerindeliği ve yeterliği
 • Mevzuattan kaynaklanan sorunlar
 • Ruhsat hukukunun yarattığı sorunlar
 • Ülkemiz kaynak yönetim modelinin irdelenmesi
 • Kaynak arama, işletme ve geliştirme süreçlerinde disiplinler arası işbirliği
 • Kaynak arama, işletme ve geliştirme süreçlerinde karşılaşılan sorunlar
 • Rezervuar parametreleri ve işletilebilir potansiyel
 • Reenjeksiyon-enjeksiyonda karşılaşılan sorunlar
 • Korozyon ve Kabuklaşma
 • Arama, üretim ve reenjeksiyon sondajlarında karşılaşılan olumsuzluklar
 • Saha Yönetimi
 • Rezervuar mühendisliği ve jeotermal modelleme
 • Isı ve sıvı transferi için sayısal modellemeler
 • Kentleşme süreçleri ve jeotermal kaynaklar
 • Doğal mineralli su tanımından kaynaklanan sorunlar
 • Jeotermal kaynaklı ısı pompalarının yasal zemini
JEOTERMAL YATIRIMLARDA AYRINTILI TASARIM, PROJE YÖNETİMİ VE FİNANSMANI
 • Zamanında ve etkin maliyet yönetimi ile doğru jeolojik verileri yakalama-proje planlaması
 • Jeotermal enerjide fiyatlandırma politikaları
 • Jeotermal kaynakların araştırılması ve kullanımında mevcut ulusal veya uluslararası teşvik sistemlerinin değerlendirilmesi
KAYNAK YÖNETİMİ
 • Kaynak yönetim modelleri
 • Kaynak denetim modelleri
 • Ülkemiz kaynak yönetim ve denetim modelinin işlevselliği ve yeterliliği,
 • Kaynak yönetim ve denetiminde mekanizmasında merkezi/yerel idareler
 • Kaynak rezervuarının korunması
 • Jeotermal kaynaklarda sürdürülebilirlik
JEOTERMAL VE ÇEVRE
 • Jeotermal akışkanın çevresel etkileri
 • Kaynak üretiminde çevre ve toplumsal sorunlar
 • Jeotermal-Çevre politikası uyumluluk gereksinimleri
 • Jeotermal sistemin işletilmesinden kaynaklanan çevresel sorunlar

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

20 Haziran 2015 : Bildiri Özleri Gönderme Son Tarihi22 Haziran 2015 : Yazarlara Bildirim Tarihi21 Agustos 2015 : Tam Metin Gönderme Son Tarihi11 Eylül 2015 : Hakem Görüşleri Bildirimi09 Ekim 2015 : Düzeltilmiş Bildiri Gönderme Son Tarihi
 
 
http://jeotermalsempozyumu.org/
reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kalan Zaman

Bitmistir!

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam