Dosyalar

Enerji Sorununun Çözümünde Jeotermal Enerji Alternatifi


Enerji Sorununun Çözümünde Jeotermal Enerji Alternatifi

Arş. Gör. Nevzat ŞlMŞEK Dokuz Eylül ünitesi, İküsadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bıu a-IZMİR.

ÖZET Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ilgilendiren en önemli sorunlardan birisi de enerjidir. Dünya ülkelerinin hemen hepsinin enerji portföyleri kömür, petrol, gaz gibi fosil kökenli yakıtlardan oluşmaktadır. Fakat bunların ileriki tarihlerde tükenecek olması, alternatif enerji Lıuıaklarıı:: gündeme getirmektedir. Bu çalışmada bu alternatifler içinde maliyeti düşük ve potansiyel açıdan zengin olduğumuz jeotermal enerji üzerinde durularak, bu seçeneğe dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, enerji sorunu, fosil yakıtlar, alternatif enerji kaynaklan, yenilenebilir enerji kaynakları

GEOTHERMAL SOURCES ENERGY AS AN ALTERNATIVE ENERGY SOURCES ABSTRACT One ofthe most important problems of developed and developing countries is the energy. Almost, ali countries generally use coal, natural gas, petrolcüm which are deri1' fossil sources. Nowadays, geothennaJ energy is become proper alfcrnative due to the probability of nınrıing out these fosil fuels, in thjs article, we want to cali attention to geothermal energy whose cost is low. Keywords: Geothermal energy, energy, problem of fossil fuels, alternatife energy sources, geothermal sources GİRİŞ Yakın geçmişte ve günümüzde petrol fiyatlarının artması karşısında ülkemizin dış ticaret açığının büyümesinin yanı sıra petrol ihraç eden ülkelerle alış-veriş yapan gelişmiş ülkeler ürünlerini hemen hemen aynı oranda zam yapmaları sonucu büyük petrol faturalarına batıdan ithal edilen malların fiyat artışları da eklenmesi ile dış ticaret açığımız giderek büyümüştür. Bu tür bir bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara yönelmek ve enerji kaynaklan arasında ikame olanaklarını artırmak gerekmektedir. Yerli enerji kaynaklarına yönelmeyi gerekli kılan bu neden dışında fosil kaynakların tükenme olasılığı da enerji sektöründe dikkate alınması ve üzerinde düşünülüp çözüme kavuşturulması gereken bir sorundur. Kapital enerjilerde denilen tükenir enerji kaynakları grubunda yer alan ve günümüzün başlıca konvansiyon e i kaynağı olan fosil yakıtlar, bilinen sınırlı rezervleri ile gelecek için tükenme tehlikesi taşımaktadır.

Dünya Enerji Konseyi'nin International înstitute Applied Systems Analysİs (HASA) adlı kuruluşa hazırlattığı 1995 tarihli "Global Enerji Perspektifleri" adlı raporunda, dünya nüfusunun 2050 yılında 10,1 milyar ve 2100 yılında 11,7 milyar düzeyine çıkacağı vurgulanarak, hazırlanan üç değişik senaryoya göre dünyanın yıllık genel enerji talebinin 2050 yılında 14-25 GTEP* ve 2100 yılında 21-45 GTEP arasında olacağı açıklanmaktadır.(l) Kabaca 2050 yılında 850 EJ ve 2100 yılında 1450 EJ düzeylerine ulaşabilecek dünya enerji tüketimleri beklenmelidir.

Belli dönem başlarında ya da sonlarında yıllık olası enerji tüketimlerinden çok, bir periyodun kümülatif (birikimli) toplamı önemlidir. 2000-2100 döneminde dünyanın birikimli enerji tüketiminin 82500 EJ olabileceği hesaplanmıştır. Günümüz verileri ile dünyanın petrol ve doğal gaz rezervi toplamı 8000-11500 EJ arasında tahmin edilmektedir. Kömür rezervi ise 20.000-20.900 EJ kadardır. Görülebileceği gibi, bilinen ve hesaplanabilen fosil yakıt rezervlerinin toplamı 2100 yılma tek uzanacak kümülatif tüketimi karşılamaya yeterli değildir. Dünya petrol yataklarına 40 yıldan, doğal gaz yataklarına 60 yıldan ve kömür yataklarına 250 yıldan daha çok ömür biçilememektedir(2). Kısacası fosil yakıta dayalı alışılagelmiş enerji tüketiminin sınırları görülmüştür. Tam tükenmese bile, fosil yakıt hammaddeleri kimya endüstrisi için bir girdi olma özelliğinden dolayı gelecek kuşaklara da bırakılması gereken bir kaynak olma özelliğini göstermektedir . Yukarıda sayılan etkenler sonucunda oluşan bir enerji sorunu vardır. Fakat enerji sorunu her ülkede değişik nedenlerin bir bileşimi olmuştur ve sunulacak çözüm önerileri de o ülkenin özel koşullarını içermelidir. Enerji sorununun çözümünde alternatif olarak sunulacak jeotermal enerji kaynağı da bu açıdan düşünülmelidir. Bu çalışmada alternatif enerjiler içinde maliyeti düşük fakat potansiyel açıdan zengin olduğumuz jeotermal enerji üzerinde durarak, ülke ekonomisine yapabileceği katkılar incelenecektir. Bu konu bizim için önemlidir. Çünkü Türkiye fosil kökenli enerji kaynaklan açısından pek varlıklı değildir. İthalat da dışa bağımlılığımızı artıracağından yerli ve yenilenebilir bir enerji türü olan jeotermal enerji, birçok alanda ikame enerji olarak düşünülebilir 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.