Dosyalar

Hilal Pakay PARKIN, Germencik İncirliova (Aydın) Jeotermal Alanlarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelemesi Yüksek Lisans Tezi


Hilal Pakay PARKIN, Germencik İncirliova (Aydın) Jeotermal Alanlarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelemesi Yüksek  Lisans Tezi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

BÖLÜM BİR
GİRİŞ

1.1 Çalışmanın Amacı 

     Bu çalı<<<Ama Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı‟nda Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıŞtır. Bu tez kapsamında, Germencik-Ġncirliova Jeotermal Alanının (Aydın) Hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal belirlenmesi çalıŞması yapılmıŞtır. Buna göre çalıŞma alanındaki sıcak ve mineralli suların kökeni, yeraltı suları ile iliŞkileri, karıŞım oranları, hidrojeokimyasal özellikleri, kullanılabilirlikleri, akifer sıcaklıkları ve potansiyellerinin tespiti bu çalıŞmanın amacını oluŞturmaktadır. 

1.2 ÇalıŞma Alanın Yeri 

     Bu çalıŞma Türkiye‟ nin en önemli jeotermal alanlarından birini oluŞturan Germencik ve Ġncirliova jeotermal alanlarında yapılan hidrojeolojik,  hidrojeokimyasal ve izotopik incelemeleri kapsamaktadır. Ġncirliova –Germencik jeotermal alanı büyük menderes grabeninin batı bölümündedir. ÇalıŞma sahası Ġzmir –Aydın karayolu üzerinde bulunmaktadır.  ÇalıŞma alanı 1/25000 ölçekli Aydın M19-a1, M19-a2, M19-a3, M19-a4 paftalarının üzerinde olup üzerinde olup 27-28 doğu boylamı, 37-38 kuzey enleminde bulunmaktadır. Ġnceleme alanında Ömerbeyli, Bozköy, Dereköy, Çamköy ve Kızılcagedik küçük yerleŞim alanlarıdır. Ġnceleme alanı genellikle engebeli bir topoğrafya sunar. Alana Ġzmir- Aydın otobanından, Germencik ve Ġncirliova‟ya asfalt yolla, dağlık kesimlere stabilize, ham yol ve patika yollarla ulaŞılmıŞtır. ÇalıŞma alanının yer bulduru haritası Şekil 1.1‟de sunulmuŞtur. 

1.3 ÇalıŞmada Uygulanan Yöntemler 

     Arazi çalıŞması kapsamında araziye çıkılarak kaynak ve kuyulardan, sıcak ve soğuk su örnekleri alınmıŞtır. Ofis çalıŞmaları kapsamında ise saha ve bulunan kaynaklar hakkında bilgi toplanmıŞ örnek alma noktaları belirlenmiŞtir

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.