Dosyalar

Simav’daki Seraların Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı


Simav’daki Seraların Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı

 

The Utılıty Of Geothermal Energy For Heatıng Greenhouses In Sımav

Yrd. Doç. Dr. Melis ÇERÇİOĞLU

Dumlupınar Üniversitesi, Simav Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Hasan ŞAHİN

Dumlupınar Üniversitesi, Simav Meslek Yüksekokulu

 

Öz

Ülkelerin ekonomik açıdan giderek gelişmeleri enerjiye olan ihtiyacı da hızla arttırmaktadır. Bu nedenle ülkeler bir yandan alışılmış enerji kaynaklarından daha ekonomik yararlanma yollarını diğer yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarından da-ha kapsamlı olarak faydalanma şekillerini araştırmaktadırlar. Jeolojik yapısı uygun olan zengin jeotermal kaynakların bulunduğu ülkelerde artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla jeotermal enerji alternatif bir kaynak olarak araştırılmakta ve hızla geliştirilmektedir. Dünya’da jeotermal enerjinin doğrudan kullanım uygulamalarının kurulu kapasite dağılımları incelendiğinde (MWt), 2015 yılı verilerine göre sera ısıtması %2,6’lık bir dilime sahip olarak belirlenmiştir. Türkiye’de toplam 1559 adet jeotermal kuyusundan 961’inin Ege Bölgesi’nde olduğu bilinmektedir. Ayrıca ülkemizde toplam sera alanı yaklaşık 2214 dekar ve tahmini gücü yaklaşık 390 MWt olup, Simav’daki top-lam sera alanı ise 310 dekar ve tahmini gücü yaklaşık 61 MWt’dir. Ülkemiz tarım sektöründe seracılık ekonomik açıdan önemli bir yere sahiptir. Kütahya’nın Simav ilçesi, jeotermal enerji ile ısıtılan seralar bakımından Türkiye’nin önemli yörelerinden birisidir. Bu çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de jeotermal enerji ve seracılığın önemi vurgulanmıştır. Ayrıca jeotermal enerjinin Simav yöresindeki seralarda kullanımı ve bu seraların yöre ekonomisine olan ekonomik ve sosyal etkileri incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Simav’daki jeotermal enerjinin toplam 257.4 dekarlık sera alanının ısıtılmasında kullanıldığı ve yörede yılda iki defa üretim yapılarak ortalama 1 dekardan 25 ile 30 ton arasında ürün alınabildiği belirlenmiştir. Jeotermal kaynağın seracılıkta ısıtma amaçlı kullanılması, tarım sektörü için ekonomik ve çevresel fayda sağlayan bir yenilik olarak ele alınmak durumundadır. Bu yüzden modern seracılık uy-gulamalarına geçilmesi bir zorunluluk olmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Isıtma, Jeotermal Enerji, Seracılık, Simav, Tarım

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.