Dosyalar

5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu


5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

Kanun No. 5686 Kabul Tarihi: 3/6/2007

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

 Amaç  MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.  Kapsam  MADDE 2 – (1) Bu Kanun, belirlenmiş veya belirlenecek jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ile jeotermal kökenli gazların arama ve işletme dönemlerinde, kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması, devredilmesi, terk edilmesi, kaynak kullanımının ihale edilmesi, sona erdirilmesi, denetlenmesi, kaynak ve kaptajın korunması ile ilgili usûl ve esaslar ile yaptırımları kapsar.   Tanımlar  MADDE 3 – (1) Bu Kanunda geçen;  1) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,  2) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,  3) MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,  4) İdare: İl özel idarelerini,  5) Kaynak: Doğal yolla, sondaj veya kuyularla jeotermal akışkan veya doğal mineralli su,  gaz veya bunların birlikte elde edildiği yerleri,  

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.