Dosyalar

BİLDİRİ - Jeotermal Elektrik Santralleri BOP Projeleri


BİLDİRİ - Jeotermal Elektrik Santralleri BOP Projeleri
 
Cihan ÇANAKÇI 
 
 
ÖZET 
 
Jeotermal Elektrik Santrallerin dizaynı birçok mühendislik bilimini kapsayan multidisipliner bir konudur. Bu çalıĢmada;  1. Jeotermal rezervuar mühendislik çalıĢmaları,  2. ORC tasarımı ve mühendislik çalıĢmaları,  3. BOP sistemleri  olarak anılacak olan mühendislik aĢamalarından 3. adım olan BOP çalıĢmalarının önemi, aĢamaları ve karĢılaĢılan sorunlar irdelenecektir. 
 
Jeotermal rezervuarın kapasite tesbitinin ardından karara bağlanan bir ORC (Organik Rankine Çevrimi) tedarikçisi santralin türbin, jeneratör, kondenser (hava veya su soğutmalı) gerekli kontrol sistemlerini tasarlar iken, santralin çalıĢmasına yardımcı olan tesislerin mekanik, elektrik &otomasyon ve inĢaat projelerinin bütününe BOP (Balance of Plant) projeleri denilmektedir.  
 
Makine Mühendisliği anlamda; jeotermal akıĢkanın tek, çift faz taĢınma kararı ile kuyubaĢı flanĢından sonra kuyubaĢı seperatör, akümülasyon tankı, booster pompa, kontrol vanası, borulama ve enstrumantasyon ile baĢlayan çalıĢmalar,  TaĢıma hatları, santral giriĢi acil desaj ve güvenlik önlemlerini içermektedir. Ayrıca santralin çalıĢması için gerekli olan; basınçlı hava (IAS), çalıĢan akıĢkan (MF), Yangın söndürme (fire figthing) ve önleme sistemleri sistematik olarak anlatılacaktır. 
 
Elektriksel ve otomasyon sistemleri anlamında; Jeotermal akıĢkanın taĢınmasında kullanılan tüm alçak gerilim, orta gerilim ve iletilmesinde kullanılacak yüksek gerilim sistemlerinin; kablo kesiti hesapları ve optimizasyonu, pano ölçüleri yerleĢim ve dizaynı ile sistemin kontrollü çalıĢtırılmasına iliĢkin BOP kontrol felsefesi anlatılacaktır. Tüm sistemin emniyeti için kullanılan topraklama ve yıldırım koruma örnekleri örnek projeler üzerinden anlatılacaktır 
 
ĠnĢaat Mühendislik çalıĢmaları kapsamında; KuyubaĢı ekipmanlarının yörenin zemin etüd özelliklerine uygun, teknik ve ekonomik çözümleri ile boru hatlarının taĢınmasında kullanılan tip supportlar avantaj ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilecektir. Son olarak santral bölgesinde yapılan tüm inĢari iĢler hafriyat, kırmızı kot belirleme, zemin iyileĢtirme, Türbin, Jeneratör, Kondenser, EĢanjörler, gerekli ibadi, kontrol, yangın, IAS ve depo binaları, MF tank temellleri,  yağmur drenaj, toplama havuzu, silencer-savak, reenjeksiyon pompa, temellerinde uygulanan çözümler örneklerle anlatılacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Jeotermal Santraller, Santral dizaynı, BOP projeleri 
 
 
ABSTRACT 
 
Geothermal power plants design is a multidisciplinary  calculations including many  engineering subjects. In this study, 
 
1. Geothermal reservoir engineering studies, 2. ORC design and engineering work, 3. BOP systems  here inafter referred to as the engineering phase BOP importance of work, stages and problems will be discussed. 
 
An ORC Power plant can be decided after the detection capacity of the geothermal reservoir (Organic Rankine Cycle). An ORC suppliers responsibility is consist of  power plant turbine, generator, condenser (air or water cooled). BOP projects scope is designing the necessary control systems, mechanics of facilities that help to plant operation, electrical & automation and construction projects overall BOP (Balance of Plant) project is called. 
 
Mechanical Engineering sense; The geothermal fluid only after the wellhead flange with the decision of dual-phase transport, wellhead separators, storage tank, booster pump, control valve, began working with piping and instrumentation, transportation lines, includes the central entrance of emergency discharge and security measures. Also compressed air (IAS), the working fluid (MF), fire fighting (fire figthing) and prevention systems will be discussed systematically. 
 
In terms of electrical and automation systems; All low voltage, medium voltage and high voltage system used for the carry geothermal fluid is considered eBOP; cable cross-section calculations and optimization, MCC, Switchboard layout and dimensions of the controlled system will be explained with the design philosophy of the BOP control. Earthing and lightning protection of the samples used for the safety of the whole system will be explained through examples. 
 
The scope of civil engineering works; Wellhead equipment appropriate to the region's ground survey characteristics, the type of support used in the transportation, technical and economic solutions for the pipeline will be assessed along with their advantages and disadvantages. Finally all çivil Works, excavation, identifying ground level, ground improvement, turbine, generator, condenser, Heat Exchangers, all necessary foundations, control building, fire, IAS and storage buildings, MF tank foundation, storm drainage, catch basin, silencer-weir ,reinjection pumps will now be described with example solutions applied in the basic 
 
Keywords: Geothermal power plants, GPP design, Balance of plant projects 
 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.