Dosyalar

Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde Yardımcı Sistemler İzleme ve Proses Kontrol Sistemleri


Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde Yardımcı Sistemler İzleme ve Proses Kontrol Sistemleri 
 
Arif SÖYLEM 
 
 
ÖZET 
 
Organik Rankin Döngüsü (ORC) prensibine göre tasarlanan Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde, Türbin ve Alternatör ile ORC ekipmanlarının paketi dıĢında kalan, Jeotermal üretim ve reenjeksiyon kuyularının denetimi ve kontrolü ile birlikte tüm tesisin yardımcı sistemleri, üretilen elektriğin Ģebekeye bağlanmasına kadar tüm süreç “Balance Of Plant” BOP genel terimi altında anılır. 
 
Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerindeki BOP kavramı altında bulunan yan ve yardımcı sistemlerin tüm ekipman ve komponentlerinin eksiksiz ve sağlıklı bir Ģekilde süreç denetimi, elektrik üreten ORC ekipmanları topluluğunun doğru, verimli ve sürekli çalıĢmasını sağlar. 
 
Bu bildirinin amacı, BOP kapsamında bulunan, Jeotermal Kuyular, Jeotermal akıĢkanların santral merkezindeki toplama sistemi, kuyu baĢlarında ve santral sahasındaki basınçlı hava, yangın söndürme, emniyetli ve susturuculu brine ve buhar atma sistemleri, tüm servisler için Ģebekeden ve gerekli kritik yükler için acil durum jeneratöründen elektrik beslenmesinin sağlanması, üretilen elektriğin Ģebeke gerilimine yükseltilmesi ve bağlantı noktasına nakledilerek Ģebekeye bağlanması için gerek sürecin sağlıklı ve eksiksiz olarak izlenmesi ve kontrol edilmesini hedefleyen bir otomasyon sistemini tarif etmektir. 
 
Anahtar Kelimeler: ORC (Organic Rankine Cycle), BOP (Ballance Of Plant), SCADA (Supervisory Control And Data Acqusition), DCS (Distributed Control System)  
 
 
ABSTRACT 
 
Geothermal power plants that are designed according to the Organic Rankin Cycle principles, outside the package of Turbine, generator and the equipment related to them, the process of control for production and reinjection wells and all auxiliary systems until connecting the produced electricity to the grid are generally called as “balance of Plant”, BOP.  
 
The process control would provide working of all auxiliary systems, all equipment and the components that are under BOP concept in the geothermal power plants without problems, soundly, efficiently and sustainably toward the set of ORC equipment.  
 
The aim of this paper is to define an automotion system targeting to control and monitor of the process starting from the geothermal wells accumulation systems, pressurized air , firefighting,  pressure relasing systems, power feeding in case of emergency for critical loads and upgrading to the grid voltage. 
 
Key words: ORC, BOP, SCADA, and DSC. 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal akıĢkanları ısı kaynağı olarak kullanan Elektrik Üretim Santrallerinde temel olarak iki akıĢkan bulunmaktadır. Bunlardan birincisi buhar ve bunun içinde çözünmeden kuyudan açığa çıkan ve birlikte akan buhar + NCG (Non Consable Gas) akıĢkanıdır. Diğeri ise basınç altında kızgın su temelli olan ve içinde yeraltından gelen birçok çözünmüĢ maddeleri de taĢıyan BRINE akıĢkanıdır. 
 
Her iki akıĢkanın, ilgili jeotermal kuyularda yer yüzüne çıkartılması ve elektrik üretim santraline transfer edilmesi sürecinin çok dikkatli ve süreklilik içinde denetlenmesi bu bildirinin asıl konusunu teĢkil eder. Santral içinde konumlandırılan ORC ekipmanları için ısı kaynağı olan akıĢkanlar direk anlamı ile enerji üretim yakıtıdır. Enerji kaynağının üretim kuyularından reenjeksiyon kuyularına kadar olan süreçte bulunan her türlü teknik ekipmanın kontrol ve kumandası ile sürece dair tüm ölçümler BOP SCADA adı verilebilecek bir DCS sistemi ile izlenerek kontrol edilebilir. 
 
Enerji santralinin varlık sebebi olan enerji kaynağının tüm sürecinin yüksek mevcudiyette ve sıcak yedeklilik prensibi ile kontrol edilmesi santralin verimliliği ve sürekliliği için Ģarttır. 
 
Jeotermal elektrik üretim santralinin yan ve yardımcı sistemleri aĢağıdaki alt sistemlerden oluĢmaktadır ve tüm sistemler BOP terimi adı altında anılır.  
• ÜRETĠM KUYULARI, KUYUBAġI TESĠSLERĠ  - WELL HEAD
• ISI KAYNAKLARI  TOPLAMA SĠSTEMĠ – GATHERING SYSTEM
• REENJEKSĠYON / ACĠL DURUM HAVUZUNA BOġALTMA SĠSTEMĠ
• BASINÇLI HAVA SĠSTEMLERĠ • YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ
• ORGANIK SIVI DEPOLAMA VE DOLDURMA/BOġALTMA SĠSTEMĠ
• YANGIN VE GAZ ALGILAMA SĠSTEMĠ
• NCG DEPOLAMA VE GAZ ARITMA SĠSTEMĠ  
• AG ELEKTRĠK ĠÇ ĠHTĠYAÇ VE ACĠL DURUM DĠZEL GENERATÖR SĠSTEMĠ
• OG ELEKTRĠK ÜRETĠM VE DAĞITIM SĠSTEMĠ
• OG/YG ELEKTRĠK ÖLÇÜM VE ġEBEKE BAĞLANTISI SĠSTEMĠ
• OG ELEKTRĠK SĠSTEMĠ KORUMA RÖLELERĠ
• ORC/JENERATÖR SĠSTEMĠ ARAYÜZ  SĠNYALLERĠ, KĠLĠTLEMELER VE ENTEGRASYONLAR 
 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.