Dosyalar

Jeotermal Enerjiden Aquakültür Uygulamalarında Yararlanmak


Jeotermal Enerjiden Aquakültür Uygulamalarında Yararlanmak

Ahmet DAĞDA * - Doç. Dr. Recep ÖZTÜRK ** Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü - İSTANBUL e-mail: (*) dagdas@yildiz.edu.tr - (**) orecep@yildiz.edu.tr

 

ÖZET

Jeotermal enerjiden pek çok alanda yararlan mak mümkündür. Başlıca yararlanma alanları; elektrik üretimi, bölgesel ve mekan ısıtma sis temleri, soğutma uygulamaları, sera ısıtması, ku ru buz üretimi, kurutma işlemleri, endüstriyel amaçlı proses ısı elde edilmesi ve aquakültür uy gulamalarıdır. Aquakültür; tatlı su ve ya denizde yaşayan canlıların üretimlerini hızlandırmak ve bu canlıların kontrollü bir ortamda yetiştirilmesini sağlamak ile ilgili uygulamaları kapsar. Bu çalışmada, jeotermal enerjiden yararlanılarak yapılan aquakültür uygulamaları hakkında genel ve teknik bilgiler verilmiş olup, örnek bir havuz ele alınarak temel ısı kayıpları hesaplanmış ve bu kaybı jeotermal enerjiyle karşılamak için gereken jeoakışkan debisi hesaplanmıştır.

Anahtar kelimeler: aquakültür, jeotermal, balık üretimi

1. GİRİŞ

 1999 yılı sonuna kadar toplam 55 ülkeden toplanan verilere göre jeotermal kaynaklı kurulu termal güç 16 209 MWt, yararlanılan toplam je oakışkan debisi 64 416 kg/s ve kullanı lan toplam enerji ise 162 009 TJ/yıl olmaktadır. Jeotermal enerjinin kulla nılan kısmının sektörlere göre dağılımı; %37’si mekan ısıtma uygu lamaları, %22’si banyo ve yüzme havuzu ısıtma sı, %14’ü ısı pompası uygulamaları, %12’si sera ısıtması, %7’si aquakültür uygulamaları, %6’sı endüstriyel amaçlı ısıl işlemler ve kalan kısmı ise tarım ürünlerinin kurutulması, kar eritme, ik limlendirme uygulamaları ve diğer kullanımlar dır (Lund ve Freeston, 2000). Görüldüğü gibi je otermal enerjinin doğrudan kullanımı ile ilgili önemli alanlardan birisi de aquakültür uygulama larıdır. Bu uygulama ile deniz ve göllerde yaşa yan bir çok balık ve diğer su canlıları daha hızlı ve ekonomik yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde aquakültür uygulamalarında kullanılabilecek çok sayıda jeotermal kaynak bulunmaktadır. Diğer ta raftan, ülkemizin endüstriyel anlamdaki su ürün leri üreticiliği faaliyetleri çok yetersizdir. Bu alanda, özellikle yurtdışı taleplerini karşılaya bilecek, çok önemli bir potansiyelimiz vardır. AB ülkelerine ülkemizden hayvansal gıda olarak sa dece balık ihraç edilebilmektedir. 2002 yılı veri lerine göre yaklaşık 42 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Ülkemizin su ürünleri üretimi 594 bin tondur ve bu üretimin 67 bin tonu kültür ba lıkçılığı ile yapıl maktadır. Halen ülkemizde 1450 adet balık çiftliği vardır. Ülkemizin su ürün leri ihracatı 90 milyon $ civarındadır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.