Dosyalar

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür – Su Akışkanlığı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi


Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür – Su Akışkanlığı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

 

Cafer SOLUM Hasan HEPERKAN

 

ÖZET

Bu çalışmada, jeotermal enerjili çift etkili LiBr-Su akıĢkan çiftiyle çalıĢan absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik büyüklükleri ve ekserji analizi yapılmıĢtır.  Sistemde ısı kaynağı olarak jeotermal enerji kullanılmıĢtır. Burada maksat, Türkiye‟de son yıllarda giderek artan jeotermal enerji kaynaklarından soğutma amaçlı kullanımlara da dikkat çekmektir. Özellikle soğutma ihtiyacının yaz aylarında fazlasıyla hissedildiği batı bölgeler jeotermal enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olduğu görülmüĢtür. Sisteminin analizi sonucu COP değerinin 1‟in üzerinde olduğu görülmüĢtür. Normalde absorpsiyonlu sistemlerde bu değer tek kademeli sitemlerde 1‟in altında kalmaktadır. Sistemin ekserji verimliliği incelenerek sonuç kısmında izah edilmiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Absorpsiyonlu soğutma, Ekserji analizi, Lityum bromür - su, Jeotermal enerji.  

 

ABSTRACT

This study examines the exergy analysis and the effect of thermodynamic quantities of a jeo-thermal source, double-effect absorption system operating by means of the fluid pair, LiBr-Water on system performance. The system utilizes a jeo-thermal heat source. The aim is to draw attention on the exploitation of jeo-thermal energy for refrigeration which is gradually increasing in Turkey. The western region of Turkey needs a lot of cooling and refrigeration in the summer and has rich jeo-thermal potential. The analysis indicates that the COP of the system is above 1. Normally, the system performance often cannot exceed 1 with a single-effect absorption cooling system. The exergy efficiency of the system has been investigated and discussed in the results. 

 

Key Words: Absorption refrigeration, Exergy analysising, Lithium Bromide-water, Joe-Thermal energy.

 

1. Giriş

Dünya nüfusunun artması çeĢitli sorunlarla birlikte enerji ihtiyacının karĢılanması problemini de gündeme getirmiĢtir. Günümüzde, sanayileĢme ve kalkınmanın en önemli girdileri arasında yer alan enerji, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de önemini ve güncelliğini sürdürmektedir. Teknolojik geliĢmeler sonucu enerji gereksinimi hızla artmıĢ ve buna bağlı olarak da petrol bazlı yakıtlar, doğal gaz, kömür rezervleri gibi birincil enerji kaynakları da hızla azalmıştır. 

Ülkemiz enerji kaynakları açısından zengin bir ülke değildir ve bu kaynaklar yıllık birincil enerji ihtiyacının karĢılanmasında yetersiz kalmaktadır. Enerji ihtiyacının artması, kaynakların yetersizliği,

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.