Dosyalar

Jeotermal Enerji Kullanımının Endüstriyel Uygulamaları


Jeotermal Enerji Kullanımının Endüstriyel Uygulamaları

Hüseyin GÜNERHAN

 ÖZET

 Jeotermal enerjiden yararlanma kapsamında jeotermal kaynak kullanımını içeren birçok endüstriyel uygulama ile karĢılaĢmak mümkün olmaktadır. Bu çalıĢmada, endüstriyel ve tarımsal uygulamalarda jeotermal enerji uygulama sıcaklıklarına ait temel bilgiler verildikten sonra, jeotermal enerjinin kullanıldığı kağıt üretim tesisi, dondurulmuĢ patates iĢleme tesisi ve atık su arıtma tesisine ait örnek uygulamalar verilmiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, endüstriyel uygulamalar, kağıt üretim tesisi, patates iĢleme tesisi, atık su arıtma tesisi

ABSTRACT

It is possible to find geothermal source usage in many industrial application in manner of utilization of geothermal energy. In this study, after giving basic information about geothermal energy application temperatures in industrial and agricultural applications, the examples related with commercial applications which are paper production plant, frozen potato processing plant, and wastewater treathment plant which use geothermal energy were given.

 Key Words: Geothermal energy, industrial applications, paper production plant, potato processing plant, wastewater treathment plant

 1. GİRİŞ

Kurutma, ısıtma, buharlaĢtırma, yıkama, damıtma, tatlı su elde etme ve kimyasal ayırma gibi endüstriyel uygulamalar, jeotermal enerjiden yararlanılarak gerçekleĢtirilebilir. Endüstriyel uygulamalarda karĢılaĢılan baĢlıca enerji kriterleri; maliyet, güvenilirlik ve kalite olarak sıralanabilir. Jeotermal enerjiden yararlanıldığında, enerji kriterleri için aĢağıda verilen bilgiler göz önüne alınmalıdır.

 -Ürünün kütle baĢına enerji maliyeti, kullanılan diğer kaynaklardan düĢüktür. -Jeotermal enerjinin güvenilirliği, tesisin iĢletilebilirliği için uygundur.  -Jeotermal enerjinin kalitesi, diğer kaynaklar kadar iyi veya daha iyidir.

 Jeotermal enerjiye ait akıĢkan sıcaklığının, endüstriyel uygulamalar için istenilen sıcaklılardan düĢük olduğu durumlarda, buhar kazanları ve ısı pompaları gibi birleĢik ısıl sistemler yardımıyla yükseltilebilir. Jeotermal akıĢkan bir endüstriyel uygulamada kullanılacaksa endüstriyel tesis, mevcut jeotermal akıĢkana uygun duruma getirilebilir. Eğer akıĢkan tesise uygun duruma getirilecekse, akıĢkanın kalitesi ekonomik yöntemlerle yükseltilebilir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.