Dosyalar

Jeotermal Enerji Santrali Atık Sularından İyon Değiştirme Teknolojisiyle Bor Giderilmesi ve Geri Kazanılması


Jeotermal Enerji Santrali Atık Sularından İyon Değiştirme Teknolojisiyle Bor Giderilmesi ve Geri Kazanılması

  

N.KABAY*, İ.YILMAZ*, S.YAMAÇ**, M.YÜKSEL*, Ü.YÜKSEL** N.YILDIRIM***, Ö.AYDOĞDU***, T.IWANAGA****, K.HIROWATARI*****

 *Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir **Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, İzmir ***MTA Genel Müdürlüğü, Ankara ****Kyudensangyo Co. Inc., Japan *****West-Jec Co., Japan

 ÖZET

 Denizli-Kızıldere jeotermal güç santrali atık sularından bor giderimi, Japonya’nın Mitsubishi   firması tarafından üretilen N-glukamin yapısındaki şelatlayıcı Diaion CRB 02 reçinesi kullanılarak incelenmiştir. Arazi çalışmasında Diaion CRB 02 reçinesinin 10 kez tekrarlanan ayırma-yıkama-sıyırma-yıkama-rejenerasyon-yıkama döngüsü sonucunda tekrar kullanılabilirliği incelenmiştir. Döngü sayısı arttıkça,  borun reçineden daha çabuk salıverildiği gözlenmiştir. Sıyırma çözeltisi içindeki boru geri kazanmak icin laboratuarda ayırma calışmaları sürekli yöntemle gerçekleştirilmiştir. Diaion WA 30 reçinesinin kullanıldığı bu ikinci ayırma aşamasında,   bor sıyırma çözeltisinden (%5 ‘lik H2SO4) uzaklaştırılıp geri kazanılmıştır.

 Anahtar Kelimeler : Bor;  Diaion CRB 02;  Diaion WA  30;  İyon değiştirme;  Jeotermal enerji; Jeotermal su 

 1. GİRİŞ

Az miktarda bor bitkilerin gelişimi için faydalı olmakla birlikte; gereğinden fazla miktarda bulunduğu zaman toksik etki yaratmaktadır. Yüzey suları içindeki bor derişimi, toksik etkiye neden olabilecek düzeyde değildir. Fakat özellikle jeotermal bölgelere ve deprem alanlarına yakın olan kuyu ve kaynak sularında yüksek derişimlerde bor bulunmaktadır (1).

 

Borun sulu çözeltilerden uzaklaştırılması için önerilen birkaç metod vardır. Bu metodlar içinde iyon değiştirme teknolojisi en cok kullanılan yöntemdir. Cis pozisyonunda hidroksil gruplar olan fonksiyonel grupları içeren şelatlayıcı reçineler, borat-diol kompleksleri oluşturarak borun uzaklaştırılmasında yüksek seçimlilik gösterirler (1). D-glusilamino gruplarını içeren bora seçimli reçinelerin, klorometillenmiş çapraz bağlı stiren-divinilbenzen kopolimerinin 1-amino1-deoksi-D-glusitol; 1-deoksi-1-(metilamino)-D-glusitol,  1,1-iminobis-(1-deoksi-D-glusitol) ve 1,4-piperazine bis(1-deoksi-D-glusitol) ile reaksiyonu ile hazırlandığı literatürde belirtilmiştir (13). Yüksek oranda alkali ve alkali tuz içeren nehir sularından borik asit giderilmesinde şelatlayıcı Wofatit MK 51 reçinesinin etkili olduğu görülmüştür (1). Doğal gazın bulunduğu  sulardan borun uzaklaştırılması N-methyl (polihidroksihegzil) amino gruplarını içeren ticari reçinelerle incelenmiştir. Kullanılan recineler; Amberlite IRA 743, Diaion CRB 02, Duolite ES 371, ve Uniselec UR 3500 ’dür (1). Poliol gruplarını içeren (RGB) gözenekli şelatlayıcı reçineler, glisidilmetakrilat ve 2-amino-2-hidroksimetil-1,3-propandiol’un reaksiyonu ile hazırlanmıştır. Maeda ve arkadaşları, hazırladıkları RGB ile borun

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.