Dosyalar

Jeotermal Enerji İle Sera Isıtma Sistemleri Tasarım Esasları


JEOTERMAL ENERJİ İLE SERA ISITMA SİSTEMLERİ
TASARIM ESASLARI
Cihan ÇANAKÇI
Sercan ACARER
ÖZET
Ülkemizde jeotermal kaynaklar üzerinde kurulmakta olan seraların hemen tamamı ithal edilmektedir.
Bu seralar kazan kullanılarak ısıtılacak şekilde tasarlanmıştır. Kazan kullanılarak yapılan ısıtma ve
jeotermal kaynaklı ısıtmanın önemli farkları vardır. Kazanlarda giriş sıcaklığı değiştirilebilir, jeotermal
kaynaklarda bu pek olası değildir. Minimum miktarda jeotermal akışkan kullanmak için, çıkış
sıcaklığını mümkün olduğunca düşürmek gerekir. Bu nedenle seraların çoğunda kurulduktan sonra
ısınma problemleri çıkmaktadır. Bu çalışmada jeotermal kaynaklar kullanılarak yapılan ısıtmalar için
temel tasarım kriterleri ve yukarıda belirtilen sorunu yaşayan bir serada uygulanan çözüm yöntemi
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sera, jeotermal enerji.
 
ABSTRACT
Almost all of the greenhouses founded on the geothermal resources in our country are imported.
These greenhouses are designed to use boilers as heating system. There are significant differences
between heating by means of boilers and geothermal energy. The input heats of the boilers may be
changed whereas this is not possible in case of geothermal resources. In order to use minimum
amounts of geothermal liquid, the output heat should be decreased as much as possible. Therefore,
there arise heating problems in most of the greenhouses after they are founded. This study suggests
the principal design criteria for heating by means of geothermal resources and the solutions applied in
a greenhouse experiencing the problem given above.
Key Words: Greenhauses, geothermal energy.
 
1. GİRİŞ
Seralar açıkta bitki yetiştirmeye izin vermeyen dönemlerde ve bölgelerde kültür bitkilerinin ekonomik
olarak yetiştirilmesine olanak sağlayan, içinde bitkilerin yetişmesi için uygun çevre koşullarını sağlayan
yapılardır. Her dönem taze ve kaliteli sebze-meyve sunması, birim alandan yüksek verim alınması,
istihdam yaratması, yapımı ve üretim esnasında diğer sanayi kollarının gelişmesine katkıda bulunduğu
için seracılık en önemli tarımsal faaliyetlerden biridir ve teknolojiden gün gittikçe daha çok
yararlanmakta ve verimini arttırmaktadır.
Ülkemizde ilk seracılık faaliyetleri 1940’lı yıllarda Antalya’da başlamıştır, günümüzde 30178,6 hektara
ulaşmıştır. Yetiştirilen ürünlerin %96’sını sebze türleri %3’ünü kesme çiçek ve süs bitkileri %1’ini de
meyveler oluşturmaktadır.
Ancak ürün kalitesi ve verim istenilen düzeyde değildir çünkü ısıtma giderlerinin yüksekliği nedeniyle
sera üreticilerimizin büyük bir çoğunluğu sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine yönelmişler, ısıtmayı
 
Jeotermal Enerji Semineri
sadece bitkilerini dondan korumak amacıyla düzensiz ısıtma yapma yoluna gitmişlerdir. Bu da düşük
verim ve kalitenin yanında, hormon kullanımı ve aşırı ilaç kullanımı gibi sorunlara sebep olmuştur.
Ülkemizde seralar büyük ölçüde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşmıştır, bununla birlikte
Marmara ve Karadeniz bölgesinde de seracılık yapılmaktadır. İller bazında da Antalya (%51), Mersin
(%29.8) ve Muğla (%6.5) en çok sera alanlarına sahip illerdir [1]. Toplam jeotermal kaynaklı sera alanı
1400 dönüme yaklaşmıştır [2]. Bunda bu bölgelerin yumuşak iklime sahip olmaları belirleyicidir çünkü
bir seranın giderlerinin %40-80lik bölümünü ısıtma giderleri oluşturur. Ancak Türkiyedeki seraların
hemen hepsi dışarıdan ithal olup kazan destekli çalışmaktadırlar. Ancak uygun bir tasarımla jeotermal
kaynaklarımız pik yükler haricinde sera ısıtmaya yetecek düzeydedir. Bu makalede kazan
giderlerinden kurtulmuş yeterli ısıtma sağlayabilen yerli jeotermal seraların teşviki hedeflenmiştir.
1.2. Jeotermal Seracılık
Seraların ısı kaybının betonarme yapılara göre özellikle geceleri çok yüksek olması, güneş enerjisinin
kullanımının sınırlı olmasına ve fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin işletme maliyetlerinin çok yüksek
boyutlara ulaşmasına dolayısıyla da ürün fiyatlarının çok yüksek olmasına sebep olur. Bu da seracılığı
ilkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğine yöneltir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.