Sivas İl Özel İdaresince Jeotermal Kaynak Sahaları İhale Edilecektir

06.03.2015 13:49 | 1068 | Erkan Sancak (CFO)
Sivas İl Özel İdaresince Jeotermal Kaynak Sahaları İhale Edilecektir

Sivas İl Özel İdaresince Jeotermal Kaynak Sahaları İhale Edilecektir

 

JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Sivas İli Yıldızeli İçesi Ilıca Köyü sınırları içerisinde bulunan, aşağıda yeri, alanı, koordinatları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ile ihale tarih ve saati belirtilen Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası 30 yıl süreyle, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin şartname ve diğer evraklar, mesai saatleri dahilinde Sivas İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 500,00 TL dir.

4 - İSTEKLİLERİN:

a) T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı. (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)

b) Tebliğe esas ikamet belgesi,

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname,

d) İstekli Tüzel Kişilik ise, Ticaret Sicil Gazetesi ve yılı içerisinde alınmış Oda kaydı ile Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

g) İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge,

h) İdareye borcu olmadığına dair İdareden alınan yazı ile birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

İhale Konusu

Alanı

(Hektar)

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminatı

Pafta

Koordinatları

İhale Tarih ve Saati

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Ilıca Köyü sınırları içerisinde 08 Ruhsat nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası

50,01

35.000,00 TL

1.050,00 TL

İ37a2

287645-288200-288200-287685-287170-287200

4422115-4422115-4421755-4421585-4421580-4422135

18.03.2015

10.00

1857

 

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler