Isparta Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2 Adet Jeotermal Kaynak, 1 Adet Doğal Mineralli Su Arama Sahaları İhale Edilecektir

18.03.2015 09:26 | 1139 | Erkan Sancak (CFO)
Isparta Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2 Adet Jeotermal Kaynak, 1 Adet Doğal Mineralli Su Arama Sahaları İhale Edilecektir

Isparta Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2 Adet Jeotermal Kaynak, 1 Adet Doğal Mineralli Su Arama Sahaları İhale Edilecektir

 

İhale Adı                   : Isparta - Senirkent Gençali- Merkez Yakaören - Şarkikaraağaç Arak

İhale Yeri                  : Isparta Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati  : 31.03.2015 - 11:00

Geçici Teminat           : 80.000,00 - 90.000,00 - 105.000,00 TL.

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Isparta İl Özel İdaresinden:

Madde 1- İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda koordinatlı belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası ve 1 adet Doğal Mineralli Su Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihale edilecektir.

 

1- İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L25d1, L25d2, L25d3, L25d4 (4412,92 hektar alan)

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

290071

303294

302295

291504

 

 

 

 

Yukarı (X)

4223521

4232950

4228199

4221218

 

 

 

 

 

2- İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

m24b3, m24c2, m25a4, m25d1 (4900,00 hektar alan)

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

275000

282000

282000

275000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4182000

4182000

4175000

4175000

 

 

 

 

 

3- İhale Edilecek Doğal Mineralli Su Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L26c3 (189,73 hektar alan)

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

362912

363282

364457

365369

 

 

 

 

Yukarı (X)

4212496

4213006

4211436

4212442

 

 

 

 

 

Madde 2- Muhammen bedel, (KDV hariç) geçici teminat, ihale tarihi ve süresi.

Sıra No

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - %3 )

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

1

Isparta

Senirkent

Gençali

4412,92

80.000,00

2.400,00

31.03.2015

11:00

3 YIL

2

Isparta

Merkez

Yakaören

4900.00

90.000,00

2.700,00

31.03.2015

11:15

3 YIL

3

Isparta

Şarkikaraağaç

Arak

189,73

105.000,00

3.150,00

31.03.2015

11:30

3 YIL

 

Madde 3- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

1) Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi,

2) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece veya komisyonca görülecek)

3) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya ihalenin adı yazılı olan süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

4) Vekâleten iştirak edenlerin istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den vekâletname ve imza sirküsünü ibraz etmesi,

5) İsteklinin noter tasdikli imza sirküleri.

6) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge (1 ay içinde)

7) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge (1 ay içinde)

8) Tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesi, vekâletnamesi ve Noter tasdikli imza beyannamesi,

9) Tüzel Kişi şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, vergi levhası sureti.

10) Tüzel kişiliğin Yönetimin noter onaylı imza sirküleri,

Madde 5- İsteklilerin, ihaleye katılmak için istenen belgeleri İhale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görülebilir veya bedelsiz olarak alınabilir.

İlan olunur.

 

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler