Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahaları İhale Edeceğini İlan Etti

27.03.2015 09:21 | 1094 | Erkan Sancak (CFO)
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahaları İhale Edeceğini İlan Etti

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahaları İhale Edeceğini İlan Etti

 

 

İhale Adı                 : Merkez Işıklar- Susuz- Bayramgazi-Köprülü, Şuhut Kayabelen, Sandıklı, İhsaniye

İhale Yeri                  : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. Özel İdare İş Hanı Kat: 6

İhale Tarih ve Saati  : 08/04/2015 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 7 (Yedi) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Işıklar Kasabası, 3708,77 - hektar alana sahip, K25 - c1, K25 - d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 207 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

296288

298095

296350

303150

303412

305000

305000

Yukarı (X)

4286330

4285587

4284400

4283100

4283287

4282256

4278336

 

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

Sağa (Y)

304317

297038

295963

Yukarı (X)

4278139

4280745

4284259

 

2) Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Kayabelen Köyü, 1500 - hektar alana sahip, L25 - a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 216 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

283000

286000

286000

283000

Yukarı (X)

4263000

4263000

4258000

4258000

 

3) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2750 - hektar alana sahip, L24 - b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 224 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

262000

262000

263000

266000

266000

261000

261000

Yukarı (X)

4259000

4260000

4261000

4261000

4255000

4255000

4259000

4) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi ve Köprülü Köyü 496,47- hektar alana sahip, K24 –b 4 paftasında aşağıda koordinatları verilen 229 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

272000

272000

271000

269276

269000

269000

Yukarı (X)

4303000

4302000

4302000

4300275

4300263

4303000

5) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, 1668,77 - hektar alana sahip, K24 - b1, K24 - b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 273 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

276735

274931

273353

273356

268450

268445

268438

Yukarı (X)

4319367

4318465

4318214

4318201

4318500

4318491

4318492

 

 

8. Nokta

9. Nokta

Sağa (Y)

267000

264000

Yukarı (X)

4316000

4319580

Poligon:2

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

277000

277000

273848

273836

Yukarı (X)

4316025

4316000

4316000

4316052

 

6) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 23,54 - hektar alana sahip, L24 - a2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 317 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

259039

258711

258349

Yukarı (X)

4255431

4254725

4255381

7) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Susuz Kasabası, 2306,4 - hektar alana sahip K25 - a3, K25 - b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 344 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

301000

304500

306000

306000

305000

302000

299000

Yukarı (X)

4296000

4296000

4295000

4294000

4293000

4293000

4296000

 

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

295000

295000

297701

300000

301000

Yukarı (X)

4296000

4296642

4297919

4297000

4297000

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN

MUHAMMEN BEDELLERİ

S.No

İlçe

Köyü Kasabası

Alan

(Hektar)

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

MERKEZ

IŞIKLAR

3708,77

80.000,00

2.400,00

08/04/2015

14:00

2

ŞUHUT

KAYABELEN

1500

32.500,00

975,00

08/04/2015

14:00

3

SANDIKLI

--

2750

60.000,00

1.800,00

08/04/2015

14:00

4

MERKEZ

BAYRAMGAZİ-KÖPRÜLÜ

496,47

30.000,00

900,00

08/04/2015

14:00

5

İHSANİYE

--

1668,77

36.000,00

1.080,00

08/04/2015

14:00

6

SANDIKLI

--

23,54

30.000,00

900,00

08/04/2015

14:00

7

MERKEZ

SUSUZ

2306,4

50.000,00

1.500,00

08/04/2015

14:00

 

 

İhale Şartname ve Eklerinin:

Alınacağı Yer                               :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. Özel İdare İş Hanı Kat: 6 AFYONKARAHİSAR

Hangi Şartlarda Alınacağı             :  İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer                :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

Yapılacağı Tarih/Saat                    :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                            :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Tekliflerin Verileceği Yer             :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No:4 AFYONKARAHİSAR

Son Teklif Verme Tarih/Saati       :  08/04/2015 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

* İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

* Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ibraz edeceklerdir.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler