Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Sahaları İhale Edeceğini İlan Etti

30.04.2015 08:46 | 1029 | Erkan Sancak (CFO)
Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Sahaları İhale Edeceğini İlan Etti

Jeotermal Kaynak İhalesi

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Sahaları İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhale Adı                 : Çorum

İhale Yeri                : Çorum İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda (Gazi Caddesi No: 68/ÇORUM )

İhale Tarih ve Saati  : 13/05/2015

İhale Bedeli                       : 29.432,00 TL. (K.D.V. Hariç)

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

İlimiz Merkez İlçe Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde G33-c3 paftada 13,34 hektarlık alanda 010 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Ruhsat sahası,  5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Çorum

İlçesi                                       :  Merkez

Mahalle/Köyü                         :  Bahçelievler Mahallesi

Yüzölçümü                             :  13,34 Hektar

Mevkii                                    :  -

İhale Bedeli                             :  29.432,00 TL. (K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat Miktarı %3     :  882,96 TL.

İhale Tarihi                             :  13/05/2015

İhale Saati                               :  16:00

İhale Yeri                                :  Çorum İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda (Gazi Caddesi No: 68/ÇORUM )

Verilecek Jeotermal Kaynak

Arama Ruhsatı Süresi             :  3 (Üç) yıl

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında satın alınacaktır.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

666850

667275

667000

666700

Yukarı (X)

4492000

4491520

4491450

4491850

 

İhalelere Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A - Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e) Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

Müracaat dilekçesi

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

Talipliler istenilen belgeleri dosya halinde 13/05/2015 Çarşamba günü ihale saatinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler