Rize İl Özel İdaresince 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası

06.01.2015 16:37 | 1106 | Serap Akyel
Rize İl Özel İdaresince 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası

Rize İl Özel İdaresince 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla Açık Teklif Usulü ile Rize İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir. JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR Rize İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Rize İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir. Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100,00 TL karşılığında alınabilir. 1) İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALANI (Hektar) MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL – % 3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARAMA RUHSAT SÜRESİ Rize İkizdere Ballıköy 1500 32.786,00 984,00 27.12.2012 11:00 3 YIL İhale Edilecek Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Alanının pafta ve koordinatları; PAFTALAR: G44c3, G44d4 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA Sağa (Y) 628000 629000 629000 630000 630000 631000 631000 629000 Yukarı (X) 4496000 4496000 4494000 4494000 4493000 4493000 4491000 4491000 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12. NOKTA Sağa (Y) 629000 627000 627000 628000 Yukarı (X) 4490000 4490000 4494000 4494000 2) İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALANI (Hektar) MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL – % 3 ) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARAMA RUHSAT SÜRESİ Rize İkizdere 1447,46 21.100,00 633,00 27.12.2012 11.00 3 YIL İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; PAFTALAR: G45a3, G45a4, G45d1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA Sağa (Y) 634000 633165 634670 635605 634565 633840 631793 629944 Yukarı (X) 4515936 4514949 4513826 4511760 4511310 4513012 4514197 4517626 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA Sağa (Y) 630683 632371 634000 Yukarı (X) 4518595 4515170 4517055 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA Sağa (Y) 637000 639031 639864 641724 641417 639963 638884 637000 Yukarı (X) 4517295 4516422 4516927 4516061 4515391 4516139 4515569 4516537 İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; Gerçek Kişiler; a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti. b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge. c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi. d) Onaylı İmza Sirküleri. e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname. g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. h) İhale dokümanının alındığına dair 100,00 TL’lik banka makbuzu. Tüzel Kişiler; a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi. b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname. c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı). d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname. g) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz. İsteklilerin istenen belgeleri, dilekçe ile birlikte 26.12.2012 günü en son saat 17:00’e kadar, İl Özelİdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan olunur

Etiketler

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler