Basınçlı Su Formundaki Isı Enerjisinin Satış İlanı

06.01.2015 16:41 | 979 | Serap Akyel
Basınçlı Su Formundaki Isı Enerjisinin Satış İlanı

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden 1 – İdarenin; a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ÇoğulhanKasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 – 0344 524 25 80 c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 2 – İhale konusu satışın; a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı Sıcak Su Formundaki Isı Enerjisinin Satışı-miktar ihale dokümanında belirtilmiştir. 3 – İhalenin yapılacağı; a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğün İhale Toplantı Salonu. Afşin/ KAHRAMANMARAŞ b) Tarihi ve saat : 27/12/2012 tarih, saat 14:00 : (Dosya No : AEBS 2012/86) 4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterleri 4.1. İhaleye Katılma şartları ve istenilen belgeler; 4.1.1. Tebligat adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası. 4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasıbelgesi gerçek kişi ise vergi numarası. 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi ise imza beyannamesi. 4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat. 4.1.6. Vekâleten ihaleye katılımda noter tasdikli vekaletnameve imza beyannamesi. 4.1.7.Şartname aldığını gösterir belge. 4.1.8.İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim belgesi. 4.1.9. İhale dokümanın okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış satış teklif isteme şartnamesi, teknik şartname ve sözleşme tasarısı. 5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 – İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 – İhaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez. İstekliler tekliflerini birim bedel üzerinden TL/kWth olarak vereceklerdir. 9 -Teklifler 27/12/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak açık arttırım sırasında yetkili bulunması zorunludur. 10 -İstekliler ihaleye katılabilmek için 15.000,00 TL tutarında geçici teminat verecektir. 11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 12 -Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13 – Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde teknik ve satış şartnamesindeki hükümler aynen geçerlidir

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler