Kütahya Belediye Başkanlığı 7.000,00 TL Muhammen Bedel İle Termal Otel Yapım ve İşletilmesi İşi İhale Edeceğini İlan Etti

02.07.2015 09:53 | 974 | Erkan Sancak (CFO)
Kütahya Belediye Başkanlığı 7.000,00 TL Muhammen Bedel İle Termal Otel Yapım ve İşletilmesi İşi İhale Edeceğini İlan Etti

Kütahya Belediye Başkanlığı 7.000,00 TL Muhammen Bedel İle Termal Otel Yapım ve İşletilmesi İşi İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhale Tarih ve Saati    : 14.07.2015
Muhammen Bedel       :  7.000,00 TL (K.D.V. Hariç)

 

KİRA KARŞILIĞI TERMAL OTEL YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 Pafta, 1746 Ada da kayıtlı bulunan ve yürürlükte olan imar planında Ticari Tesisler, Otel Tesisleri, Turizm Tesisleri olarak ayrılan alanda; Kira Karşılığı 5 Yıldızlı Termal Otel yapımı ve -29- yıllığına işletilmesi işi, ekli şartnamede belirtilen hususlar dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2 -

a) İhale Tarihi/Günü/Saati             :  14 Temmuz 2015 Salı 14:00

b) İhalenin Yapılacağı Yer            :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

c) İhale Muhammen Bedeli           :  7.000,00 ₺ (K.D.V. Hariç)

(İnşaat süresince -36 ay- aylık

kira bedeli                                     :  3.000,00.-TL. olarak sabit kalacak olup;

                                                         Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

d) İhale Geçici Teminat Bedeli      :  52.200,00 ₺

e) İhale Özel Teminat Bedeli         :  100.000,00 ₺

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c)  2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (2013, 2014 veya 2015 yılı)

j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

4 - İhalenin Yöntemi:

a) İstekliler 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 13:55’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37 madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi ENCÜMEN huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler