Bursa İnegöl Kurşunlu ve Kestel Alaçam Babasultan’da Bulunan Jeotermal Alanları İhale İlanı

06.01.2015 16:43 | 1105 | Serap Akyel
Bursa İnegöl Kurşunlu ve Kestel Alaçam Babasultan’da Bulunan Jeotermal Alanları İhale İlanı

Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İnegöl Kurşunlu ve Kestel Alaçam Babasultan’da bulunan Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Sahalarını, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Hükümlerine Göre Açık Teklif Artırma Usulü İle Ayrı Ayrı ihaleleri Yapılacağını açıklamıştır. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından: 1 – İhale Konusu İşler : 5686 sayılıJeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. 1) – Bursaİli, İnegöl İlçesi, Kurşunlu Mevkii, 1300.01 hektar alana sahip, H23d3 ve I23a2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3202136 erişim nolu saha, 1. POLİGON 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA Sağa (Y) 0731000 0726000 0726000 0733000 0733000 0731000 0731000 Yukarı (X) 4434000 4434000 4435000 4435000 4431000 4431000 4431250 2) Bursaİli, Kestel İlçesi, Alaçam-Babasultan Mevkii, 4500,00 hektar alana sahip, H22c1ve H22c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3190997 erişim nolu saha, 1. POLİGON 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA Sağa (Y) 0692000 0702000 0702000 0697000 0697000 0692000 Yukarı (X) 4447000 4447000 4442000 4442000 4443000 4443000 2- Tahmin Edilen Bedel : İLÇE MEVKİİ KAYNAĞIN CİNSİ ALAN (HEKTAR) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 İnegöl Kurşunlu Doğal Mineralli Su 1300,01 112.378,72 3.371.36 23.01.2013 14:00 2 Kestel Alaçam Babasultan Jeotermal Kaynak 4500,00 67.114,00 2.013,42 23.01.2013 14:05 3 – İhale Şartname ve Eklerinin : a) Alınacağı Yer : Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı. Bursaİl Özel İdaresi Ek Bina Ankara Cad. ArabayatağıYıldırım/BURSA b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerinşartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bursa İl Özelİdaresi, Mali İşler Daire Başkanlığı, Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır. 4 – İhalenin : a) Yapılacağı Yer : Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantısalonu. Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No: 23 Kat: 3 Osmangazi/BURSA b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü. 5 – Tekliflerin : a) Verileceği Yer : Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantısalonu. Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No:23 Kat: 3 Osmangazi/BURSA b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 23.01.2013 Çarşamba Günü ihale saatine kadar. 6 – İhaleye Katılma Belgeleri : İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası b) Gerçek kişi istekliler; 1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 2 – Noter tasdikli imza beyannamesi 3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti c) Tüzel Kişi İstekliler; 1 – Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 2 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarıtevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 3 – Bağlıolduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış,onaylı vergi levhası d)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olmasıgerekmektedir. g) Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu j) Vergi borcu yoktur yazısı 7 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 8 -Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 9 -Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler