Bingöl İl Özel İdaresi Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

01.04.2016 08:22 | 1183 | Erkan Sancak (CFO)
Bingöl İl Özel İdaresi Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Bingöl İl Özel İdaresi Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer         :  Bingöl İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda

İhale Tarih ve Saati                : 13.04.2016 Saat:14.00

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI AYRI AYRI İHALE EDİLECEKTİR

Bingöl İl Encümeninden:

1 - İhale Konusu;

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhale edilecek sahalar;

2.1 - Kiğı İlçesi Sabırtaşı Köyü Sınırlarında J44a3 paftalarında bulunan 1500 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.1.a) Muhammen bedeli: (KDV Hariç) 50.000,00 TL

2.1.b) Geçici teminatı: 1.500,00 TL

2.1.c) İhale tarihi: 13.04.2016 Saat:14.00

2.2 - Karlıova İlçesi Ilıpınar Köyü sınırlarında J45b2 paftasında bulunan 176,28 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.2.a) Muhammen bedeli: (KDV Hariç) 30.000,00 TL

2.2.b) Geçici teminatı: 900,00 TL

2.2.c) İhale tarihi: 13.04.2016 Saat: 14,30

3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1. Şartname temini: Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı Karşısı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden her iş için 150,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Bingöl İl Özel İdare Müdürlüğünden alınacak makbuz mukabilinde T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi TR 83 0001 20096350 0007 0000 02 No’lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümeni komisyon başkanlığına verilecektir.

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1 Gerçek kişi istekliler için;

a) Adres beyannamesi,

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılında alınmış Oda kayıt belgesi

b) Noter tasdikli imza sirküleri

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

4.3. Ortak Belgeler;

a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Bingöl İl Özel İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000 04 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler