Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Jeotermal Kaynak Alanlarını İhaleye Çıkardı

07.01.2015 11:17 | 933 | Serap Akyel
Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Jeotermal Kaynak Alanlarını İhaleye Çıkardı

Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Jeotermal Kaynak Alanlarını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Diyarbakır Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir. Diyarbakır İli Özel İdaresi İl Encümeninden: 1 – İlimiz Çüngüş İlçesi Hindibaba Köyü mevkiindeki Doğal Mineralli Su Sahası ve Çermik İlçesi Tepe Mahallesi mevkiindeki Jeotermal Kaynak Sahasına ait 3 yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işleri 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrası (c) bendi ile söz konusu Kanuna bağlıUygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2- İhale Edilecek Sahalar. (Doğal Mineralli Su Sahası;) a) İli : Diyarbakır Alan : 0.03 Hektar İlçesi : Çüngüş Pafta No : L42d1 Beldesi :—- Köyü – Mevkii :Hindibaba Muhammen Bedeli : 23.549,00.-TL. Geçici Teminatı :707,00.-TL. İhale Tarihi ve Saati : 08.05.2013 Saat 14.00 ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA Y (SAĞA) 516337 516348 516370 516360 X (YUKARI) 4229770 4229777 4229768 4229761 (Jeotermal Kaynak Sahası;) b) İli : Diyarbakır Alan : 5 Hektar İlçesi : Çermik Pafta No : L42c15b1 Beldesi :—- Ada Parsel No : 392/1 Köyü – Mevkii : Tepe Muhammen Bedeli : 23.549,00.-TL. Geçici Teminatı :707,00.-TL. İhale Tarihi ve Saati : 08.05.2013 Saat 14.00’ü takiben ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA Y (SAĞA) 542274,84 542136,11 542098.91 542347,86 542206,79 542215,67 542021,21 X (YUKARI) 4221773,54 4221702,44 4221801,62 4221690,66 4221994,41 4221740,57 4221807,49 3 – Bu işlere ait ihaleler Hintlibaba 1. Sokak Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binasının 3. Katındaki İl Encümen Başkanlığı Toplantı Odasında yapılacaktır. 4 – İhaleye katılacak taliplilerden; (Her iş için ayrı ayrı) Gerçek kişiler için; a) Nüfus cüzdan sureti; b) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile varsa e posta adresi, c) Noterden onaylı imza beyannamesi, d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, e) Her sayfası imzalanmış olan şartname, f) Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu, g) Şartname satın alındığına dair belge, (Şartname bedeli 500,00.-TL.) istenecektir. Tüzel kişiler için; a) Şirketin kuruluşstatüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı sureti, b) Vergi Levhası (onaylı) c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, e) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, f) Her sayfası imzalanmış olan şartname, g) Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu, h) Şartname satın alındığına dair belge, (Şartname bedeli 500,00.- TL.) istenecektir. 5 – Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Hintlibaba1.Sokak Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binasının 3.Katındaki Encümen Müdürlüğü ile Elazığ Yolu 3. Km. adresindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Ana Binasında yer alan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. İlan olunur

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler