Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

03.01.2017 08:50 | 1021 | Erkan Sancak (CFO)
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 5 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1

İhale Tarih ve Saati                 : 18/01/2017

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 5 (Beş) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 285,97 hektar alana sahip, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 295 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  269499

  269519

  272038

  272230

  272500

  272500

  272000

Yukarı (X)

4303000

4303558

4304500

4304300

4304428

4303500

4304000

 

 

8.Nokta

Sağa (Y)

 272000

Yukarı (X)

4303000

 

2 - Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Karacaahmet Köyü, 3222,84 hektar alana sahip, J24-c3, J24-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 304 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  264000

  264000

  266000

  266000

  273000

  273000

  265278

Yukarı (X)

4323774

4324000

4324000

4324999

4325000

4321000

4320999

 

3 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Burhaniye Köyü, 418,01 hektar alana sahip, K24-a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 305 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

  289000

  292000

  292000

  289753

  289000

Yukarı (X)

4309499

4309500

4308000

4307999

4309488

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

  286500

  286500

  285027

  285016

Yukarı (X)

4309499

4309480

4309195

4309500

 

4 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi Köyü, 4.090,79 hektar alana sahip, K24-b1, K24-b2, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 306 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  273020

  276965

  276989

  276980

  275310

  275332

  274850

Yukarı (X)

4310355

4310970

4309030

4309030

4305800

4305774

4305900

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

Sağa (Y)

  273685

  273677

  273017

  272500

  272500

  272230

  272000

Yukarı (X)

4305181

4305244

4304769

4304450

4304428

4304300

4304540

 

 

15.Nokta

Sağa (Y)

 272000

Yukarı (X)

4310178

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

  266485

  269507

  271000

  271000

  266030

Yukarı (X)

4312000

4312000

4310611

4305584

4310780

 

5 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Reşadiye Köyü, Koçhisar Köyü, 118,99 hektar alana sahip, L24-a2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 307 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  254000

  253000

  253000

  253627

  253940

  254043

  254560

Yukarı (X)

4260000

4260000

4260622

4260623

4260055

4260043

4260560

 

 

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

 254718

 254000

Yukarı (X)

4259538

4259000

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S. NO

İLÇE

KÖYÜ / KASABASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

---

285,97

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

2

İHSANİYE

KARACAAHMET

3.222,84

73.300,00

2.199,00

18/01/2017

14:00

3

MERKEZ

BURHANİYE

418,01

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

4

MERKEZ

BAYRAMGAZİ

4.090,73

93.032,00

2.791,00

18/01/2017

14:00

5

SANDIKLI

ÇAKIR MAH.-REŞADİYE- KOÇHİSAR

118,99

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

 

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.(Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yeni Hizmet binası Otogar Karşında bulunmaktadır.)

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilebileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, (İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati: 18/01/2017 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler