Ağrı İl Özel İdaresi Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık A.Ş.’deki Hisselerini Satışa Çıkardı

07.01.2015 11:50 | 1393 | Serap Akyel
Ağrı İl Özel İdaresi Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık A.Ş.’deki Hisselerini Satışa Çıkardı

Ağrı İL Özel İdaresi Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık A.Ş. de bulunan hisselerinin 2550 adedini satışa çıkardı. Bu durumda bu hisselerin alan şirketin %51 ortağı olacak. İhale 27 Kasım’da Ağrı’da yapılacak. İhale ilanı; AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN DİYADİN JEOTERMAL TURİZM SERACILIK VE TİCARET A.Ş. NEZDİNDEKİ 2.550 ADET HİSSESİNİN SATIŞINA DAİR İLAN Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümeni (İhale Komisyonu) Başkanlığından: Madde 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ: Ağrı İl Özel İdaresinin ortağı bulunduğu, Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’nin toplam 5.000 adet (%100) olan hisselerinden 4.020 adedi (toplam şirket hisselerinin %80,40’ı) Ağrı İl Özel İdaresi’ne ait olup, bu hisselerden (toplam şirket hisselerinin %51’ne, Ağrı İl Özel İdaresi’nin Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse payının %63.4328’ine tekabül eden) 2.550 adet hissesi, aşağıda yazılı muhammen satış bedeli üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacak ihale ile satılarak özelleştirilecektir. Madde 2: İHALEYE ESAS MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Satış ihalesi yapılacak olan, Ağrı İl Özel İdaresi’nin Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse payının % 63.4328’ine tekabül eden 2.550 adet hissesinin satışına esas muhammen ihale bedeli 5.100.000,00 TL olup, geçici teminat bedeli ise 153.000,00 TL’dir. Madde 3: İHALENİN YAPILACAĞI YER, İHALE TARİHİ VE SAATİ: Satış ihalesi 27/11/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’da, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinde yapılacaktır. Madde 4: İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE ŞEKLİ: İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye katılacak kişiler, bizzat, 4. maddede istenilen belgelerle birlikte 27/11/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresine gelerek, ihaleye katılacaklardır. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 5: İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar, ihale kendisinde bırakılsa bile ihale iptal edilir, geçici veya kesin teminatı irat kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununa ve 2886 Sayılı D.İ.K’na göre soruşturma yapılır. Madde 6: İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER: İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler şunlardır: a- Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı sureti, b- Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirküsü örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, c- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, d- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler, e- 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince İdare tarafından hazırlanarak ihaleye katılacak kişilere verilecek teklif mektubu örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış hali. (İdare tarafından hazırlanarak katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde başka bir teklif mektubu örneği kabul edilmeyecektir) ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, f- İhaleye katılacak olanlar tarafından, yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat, Ağrı İl Özel İdaresi’nin T.C. Ziraat Bankası Ağrı Merkez Şubesindeki 31034041/5001 nolu hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir. MADDE 7: İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER: İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: a- 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince İdare tarafından hazırlanarak ihaleye katılacak kişilere verilecek teklif mektubu örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış hali. (Şartname eklerinde örneği mevcut), (İdare tarafından hazırlanarak katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde başka bir teklif mektubu örneği kabul edilmeyecektir) b- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdari Şartname, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) c- Geçici Teminat, d- Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı sureti, e- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi, f- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, g- Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirküsü örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, h- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler i- İhale dokümanlarının satın alındığına alındı makbuzu veya banka dekontu. (İhale dosyası ve ilgili dokümanlar, 5,000 TL mukabilinde, Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Erzurum Cad.,T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinden, hafta içi ve mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.) Madde 8: TEKLİFLERİN TESLİM EDİLME ŞEKLİ, TESLİM YERİ VE SAATİ: Satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 27/11/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad.,T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinde İl Encümeni (İhale Komisyonu) sekreterya görevini yapan görevliye sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Madde 9: ŞARTNAME, SÖZLEŞME VE EKLERİNİN GÖRÜLMESİ: İhaleye ilişkin idari şartname, sözleşme ve ekleri, hafta içi mesai saatleri içersinde Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhaleye katılan kişiler, ihale ilanı ile birlikte, ihale şartnamesini ve sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini peşinen beyan etmiş olurlar. Madde 10: İDARENİN YETKİSİ: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. Madde 11: İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ: İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (İhale Komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Madde 12: HARÇ VE GİDERLER: İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, İdare, protesto çekmeye ve onay almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder ve geçici teminat İdare adına irat kaydedilir. Madde 13: ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının, ihale yapılana yukarıda belirtildiği şekilde tebliğ edildiği tarihte veya en geç ertesi gün, ihale kendisinde kalan tarafından, ihale bedelinin tamamı, tek seferde Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin T.C. Ziraat Bankası Ağrı Merkez Şubesindeki 31034041/5001 nolu hesabına yatırılacaktır. İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, İdare, protesto çekmeye ve onay almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder ve geçici teminat İdare adına irat kaydedilir. Aksi takdirde ihale kendisinde kalan, vukua gelecek hasar, zarar fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden herhangi bir talepte bulunamayacaktır. İhale kararının, ihale yapılana tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 57. maddesi hükmüne göre geçici teminatı kesin teminata çevrilerek Noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde 2886 Sayılı Kanunun 57. maddesindeki hükümler uygulanır. Madde 14: İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 58. maddesi gereğince, ihale kendisinde kalan tarafından hisselerin ihale bedelinin tamamı, ihale ve satışa ilişkin vergi, resim, harç ve diğer masrafların tamamı ödendikten sonra, İdare ve alıcı arasında imzalanacak sözleşme ile hisselerin alıcıya devri yapılacaktır. Madde 15: HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER: İhale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Madde 16: İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ: Satıştan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Madde 17: TAAHHÜTNAME: İhaleye katılacak ve teklif verecek olanlar aşağıdaki taahhüdü vermiş sayılırlar: Bu satış ihalesine ilişkin ihale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, ihale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aksi halde, ihale ilanı, idari şartname ve ekleri, sözleşme ve kanunda belirtilen hakkımda uygulanacak cezai işlemler ve müeyyideler ile Ağrı İl Özel İdaresi’nin satışı tek taraflı olarak iptal ve sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisini peşinen kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Taahhüt Eden Alıcı veya Vekilinin: Adı, Soyadı : ………………………………………………….. Görevi : ………………………………………………….. Yasal Adresi : ………………………………………………….. …………………………………………………………………… Tarih : ………………………….……………..………… İmzası : ……………………… Madde 18: ŞARTNAMENİN İMZALANMASI VE NOTER TARAFINDAN TASDİKİ: İhalenin onaylanmasının ardından idari şartname ve sözleşme taraflarca imzalanacak ve noter tarafından tasdik edilecektir. Madde 19: İdari şartname ve ekindeki Teklif Mektubu Örneği ile Sözleşme ihale ilanı ile birlikte, ihalenin şartlarını düzenleyen ayrılmaz parçalarıdır. İlan olunur

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler