Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahasına 3 Yıllık Arama Hakkı İle Ruhsatlandırılması İşi İhale Edileceğini İlan Etti

06.04.2017 08:28 | 762 | Erkan Sancak (CFO)
Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahasına 3 Yıllık Arama Hakkı İle Ruhsatlandırılması İşi İhale Edileceğini İlan Etti

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Sahasına 3 Yıllık Arama Hakkı İle Ruhsatlandırılması İşi İhale Edileceğini İlan Etti

 

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 20/04/2017-09:00

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASINA AİT 3 (ÜÇ) YILLIK ARAMA HAKKININ VERİLEREK RUHSATLANDIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İlimiz, Kayapınar İlçesi, Cücük Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.

İli                               : Diyarbakır                      Alan                     : 1800 Hektar

İlçesi                          : Kayapınar                       PaftaNo               : M44a1 - M44a2

Beldesi                       : -                                      Ruhsat No           : 2012210001

Köyü - Mevkii           : Cücük                             Geçici Teminat     : 1.064,09 TL.

Muhammen Bedeli     : 35.469,90 TL.

İhale tarihi ve saati     : 20.04.2017/09:00

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

594000

600000

600000

594000

X (YUKARI)

4202000

4202000

4199000

4199000

 

3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gercek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dökümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b) Tüzel Kişiler;

1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Salı veya onaylı sureti

2 - Vergi Levhası (onaylı)

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir.

6 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dökümanının alındığına dair 500,00- TL'lik makbuz

5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.)

İlan olunur.

 

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler