Isparta İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

13.04.2018 08:23 | 1811 | Erkan Sancak (CFO)
Isparta İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Isparta İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

Isparta İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı Merkez Yakaören köyünde 400 Hektar,  Direkli köyünde 1600 hektar alan 250.000,00 Muhammen Bedel İle jeotermal alan arama ruhsatı ile ihale edeceğini ilan etti.

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Isparta İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

İhale Tarih ve Saati                 : 24.04.2018/11:00

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATI VERİLMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR

Isparta İl Özel İdaresinden:

Madde 1 - İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda koordinatları belirtilen 2 adet sahada Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı verilmesi amacıyla ihale yapılacaktır.

 

1.1. İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR

M24b3 (400,00 hektar alan)

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

276000

278000

278000

276000

Yukarı (X)

4185000

4185000

4183000

4183000

 

1.2. İhale Edilecek Doğal Mineralli Su Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR

M25d1 (1600,00 hektar alan)

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

289000

289000

285000

285000

Yukarı (X)

4177000

4173000

4173000

4177000

 

Madde 2 - Muhammen bedel, (KDV hariç) geçici teminat, ihale tarihi ve süresi.

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Köyü

Alanı (Hektar)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

(TL - % 3)

İhale Tarihi

İhale

Saati

Arama Ruhsat

Süresi

1

Isparta

Merkez

Yakaören

400,00

250.000,00

7.500,00

24.04.2018

11.00

3 YIL

2

Isparta

Merkez

Direkli

1600,00

250.000,00

7.500,00

24.04.2018

11.15

3 YIL

 

 

Madde 3 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

4.1. İhaleye katılacak isteklilerden Gerçek ve Tüzel kişiliklerin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşımaları.

4.2. Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi,

4.3. Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece veya komisyonca görülecek)

4.4. İdaremiz hesaplarına/Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ihalenin adı yazılı olan Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

4.5. Vekâleten iştirak edenlerin istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den vekâletname ve imza sirküsü,

4.6. İsteklinin noter tasdikli imza sirküleri.

4.7. Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla bir ay öncesine kadar alınmış belge.

4.8. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla bir ay öncesine kadar alınmış belge

4.9. Tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesi, vekâletnamesi ve Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.10. Tüzel Kişi şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. bendine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, vergi levhası sureti.

4.11. Tüzel kişilik Yönetiminin noter onaylı imza sirküleri,

4.12. Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

4.13. Ortak girişim olması halinde geçici teminat hariç, her bir ortak için ayrı ayrı alınmış yukarıda belirtilen belgeler.

4.14. Kamu tüzel kişilerde;

4.14.1. İhaleye katılmak için yetkili kurullardan alınmış karar.

4.14.2. (4.4. ve 4.5.) fıkrasında belirtilen belgeler.

4.14.3. Kamu tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili kurullardan alınmış karar aslı.

4.14.4. Noter tasdikli imza sirküleri.

Madde 5 - İsteklilerin, ihaleye katılmak için istenen belgeleri İhale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden her bir saha için 500,00 (Beşyüz) TL. bedel karşılığında alınabilir.

İlan olunur.

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler