Niğde İl Özel İdaresi Tarafından Jeotermal Kaynak Sahası İhale İlanı Yayınladı

06.06.2018 17:02 | 715 | Erkan Sancak (CFO)
Niğde İl Özel İdaresi Tarafından Jeotermal Kaynak Sahası İhale İlanı Yayınladı

 

Niğde İl Özel İdaresi Tarafından Jeotermal Kaynak Sahası İhale İlanı Yayınladı

 

Niğde İl Özel İdaresi  Ulukışla ilçesi Çiftehan Köyünde 2812,09 Hektar alanda 45.000,00 TL  %3 geçici teminatı ile arama ruhsatlı jeotermal alanları ihale ilanı yayınladı.

            İhaleye iştirak edecek olan iştirakçilerin gerekli olan belgeleri hazırlayarak ihale tarihinde Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 

İhalenin Yapılacağı yer         :  Niğde İl Özel İdaresi

İhale Tarih ve Saati               : 20/06/2018 Çarşamba

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

 

İLÇE

MEVKİİ

ALAN (Hektar)

TAHMİNİ BEDEL

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Niğde İli Ulukışla İlçesi

ÇiftehanKöyü

2812,09

1.500.000,00 TL + KDV

45.000,00 TL

20/06/2018

11:00

 

Niğde İli Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü sınırları içerisinde 2812.09 hektar alana sahip Erişim No: 3315164 nolu M33-c4 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN50

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

   Sağa (Y)

656000

657250

657250

656750

656100

Yukarı (X)

4152991

4153000

4154425

4154425

4152000

 

RN50

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

   Sağa (Y)

656000

656000

662000

662000

656000

Yukarı (X)

4154583

4157000

4157000

4152000

4152000

 

İhale Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge

3) Noter onaylı imza sirküleri,

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL banka makbuzu,

7) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış yukarıda miktarı belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,

4) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL banka makbuzu,

6) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış yukarıda miktarı belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 20/06/2018 Çarşamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Kaynak: Resmi Gazete

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler