Niğde İl Özel İdaresi Tarafından 1 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayınlandı

31.08.2018 14:45 | 528 | Admin
Niğde İl Özel İdaresi Tarafından 1 Adet Jeotermal Kaynak Ruhsat İhalesi Yayınlandı

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

 

İlçe

Mevkii

Alan (Hektar)

Tahmini Bedel

%3 Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Niğde İli Ulukışla İlçesi

-

4731,26

600.000,00 TL + KDV

18.000,00 TL

12/09/2018

11:00

 

1 - Niğde İli Ulukışla İlçesi sınırları içerisinde 4731,26 hektar alana sahip M33-c4, M33-d3 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN:59

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

650678

662000

662000

656000

656000

Yukarı (X)

4159213

4159213

4157000

4157000

4155865

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Sağa (Y)

655798

654903

654500

654097

650678

Yukarı (X)

4154896

4154477

4153004

4152100

4152100

 

İhale Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet               Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir.

 

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3) Noter onaylı imza sirküsü,

4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü,

5) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

7) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

 

b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretini,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküsü,

4) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

6) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 12/09/2018 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler